• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Tekniska ord i musiken

I musikbranschen vimlar det av tekniska ord och termer som ibland är svåra att förstå. Den här ordlistan förklarar många av de vanligaste uttrycken.

A

AC

Alternating Current vilket på svenska är detsamma som växelström.

ACTIVE SENSING

En funktion som kontrollerar att en MIDI-uppkoppling fungerar. Funktionen gör att en exempelvis en syntmodul skickar flera korta meddelanden för att kontrollera att uppkopplingen mot mottagaren fungerar (är aktiv). Om AS-meddelandet inte tas emot så kommer alla toner i modulen att sluta klinga - ett s.k. All Notes Off.

ACTIVE

Aktiv. En elektrisk krets som innehåller transistorer, IC-kretsar, rör med mera som behöver kraftförsörjning och kan förstärka signalnivåer.

A/D CONVERTER

Analog till Digital omvandlare. Elektrisk krets som gör om analoga vågformer till en serie av jämnt placerade numeriska värden dvs. binära tal 0 och 1. Ju fler bitar en konverterare har, ju större upplösning (bättre ljudkvalitet) har det digitala ljudet.

ADAT LIGHTPIPE

Ett digitalt format som kan överföra upp till 8 kanaler audio samtidigt med upplösning upp till 24 bitar (beroende på hårdvaran). Formatet överförs optiskt och finns på en mängd produkter så som mixerbord, ljudkort och givetvis ADAT-bandspelare.

ADAT

Alesis Audio Digital Tape, ett format som skapats av Alesis och är en teknik att lagra och spela upp digitala ljudinspelningar på ett vanligt Super-VHS videoband. Adat-bandspelare finns i flera olika utföranden, från 16 bitars originalmaskinen (även kallad blackface) till nyare 20 bitars enheter. Adat-kompatibla bandspelare har även licenstillverkats av bland andra Fostex och Studer.

ADB

Apple Desktop Bus. Ett interface som funnits på Macintoshdatorer fram till och med de första G3 modellerna (den gråa, desktop modellen). Det används för att koppla samman tangentbord, möss och även s.k. dongles för kopieringsskydd av programvaror.

ADDITIVE SYNTHESIS

Additiv syntes. Ett sätt att generera vågformer eller ljud genom att kombinera enkla vågformer, företrädelsevis sinusvågformer innan ytterligare bearbetning sker med filter och envelope-funktioner. Genom att kombinera ett stort antal sinusvågformer i bestämda harmoniska övertonsserier kan andra vågformer skapas.

ADSR

Envelopegenerering av Attack, Decay, Sustain och Release-parametrar (tre tidsfunktioner, en nivå). Det är en typ av envelope-genererator som började användas av de första analogsyntarna. Används fortfarande på flera syntar idag. När en tangent trycks ned startar envelopens Attack-fas. Under attacktiden (som ställs in i synten) stiger envelopen från ett viloläge (t.ex. en 0-nivå) till sin maximala nivå. När denna fas är klar övergår envelopen till Decay-fasen, där nivån faller ner (med decaytiden) från maximum till Sustain-nivån. När Decay-fasen är klar "stannar" envelopen på sustainnivån tills tangenten släpps då envelopen faller från sustain-nivån tillbaka till envelopens ursprungsvärde (vilket oftast är noll) under releasefasen.

AES/EBU

Ett digitalt format som bl.a. kännetecknas av att det använder XLR-kontakter för sina anslutningar. Protokollet är sammanställt av Audio Engineering Society och European Broadcast Union.

AFL

After Fade Listen. Lyssning efter regel. En mixerfunktion som gör att enskilda signaler kan avlyssnas (med t.ex. SOLO-funktionen) efter de att de passerat mixerns equalizer och volymregeln. Lyssning på effekt-tappning (Aux-send) görs oftare via AFL än före regeln (se PFL).

AFTERTOUCH

Funktionen styrs av hur hårt du trycker ned tangenterna efter det att de slagits an på en klaviatur eller annan controller. Aftertouch-funktionen kan styra exempelvis modulation, vibrato, filter och mycket annat. Det vanligaste är Channel Aftertouch vilket t.ex. ger modulation på alla klingande toner. Med Polyfonisk aftertouch kan istället varje enskild spelad ton ges olika mängd modulation genom att trycka olika hårt på de individuella tangenterna.

AIFF

Audio Interchange File Format, ett ljudformat som företrädelsevis används på Macintoshdatorer.

ALGORITHM

Ett datorterm som innebär att ett program utför en speciell utvald funktion. I en multieffekt beskrivs en algoritm ofta som en kombination av effekter (ett effektblock) som kan generera en effekt eller en kombination av flera effekter.

ALIASING

När en analog signal samplas för att konverteras till digital information så måste samplingsfrekvensen vara minst dubblerad gentemot den högsta frekvensen av det som ska samplas. Om samplingsfrekvensen inte dubbleras blir slutresultatet inte tillräckligt exakt eftersom det finns för få samplings-punkter för varje vågformscykel, vilket resulterar i att enharmoniska frekvenser läggs till audiosignalen, s.k aliasing. Dessa alias uppkommer när en hög frekvens inte "ryms inom ramen" för samplingsfrekvensen, utan lägre "spökfrekvenser" uppkommer som en del av det samplade materialet (i princip samma effekt som när diligensens hjul ser ut att snurra baklänges på westernfilmen, som ju "samplats" med 24 rutor i sekunden). För att förhindra Alias sitter det ofta mycket branta filter innan själva A/D omvandlaren som skall förhindra att frekvenser som ligger över den dubbla samplingsfrekvensen överhuvudtaget kommer in i systemet. Ett annat alternativ att minska detta problem är att överklocka A/D:n genom s.k. oversampling.

AMBIENCE

Ljudvågor som reflekteras i ett rum adderas till ursprungsljudets ljudvågor. Den största skillnaden mellan ambiance och reverb är att den förra inte har reverb-effektens karakterisktiska långa utklingning utan ger en känsla av ett mindre rum.

AMPERE

Enhet för den ström som mäts vid den punkt där 1 Volt möter resistansen 1 ohm.

AMPLIFIER

Förstärkare. Nivåförstärkning av en elektrisk signal.

AMPLITUDE

Vilket på svenska heter amplitud och är i princip jämförbart med begreppet ljudvolym. Avståndet mellan en vågforms högsta eller lägsta punkt mätt från mitten av en ljud eller elektrisk vågform.

AMT

Active MIDI Transmission. Ett kommunikationsprotokoll mellan dator och MIDI-interface utvecklat av Emagic för raskare överföringar av MIDI-data. Datorn skickar ut MIDI "i förväg" till interfacet som sedan pytsar ut det till MIDI-enheterna.

ANALOGUE SYNTHESIS

En typ av ljudgenerering med hjälp av analoga kretsar.

ANALOGUE

Analog på svenska. Den snustorra beskrivningen är "kontinuerlig". En elektrisk krets med en kontinuerligt förändrad elektrisk ström eller för en signal. Ordets ursprung ligger i att en elektrisk signal kan anses att var likadan/analog med den ursprungliga signalen.

ANTI-ALIASING FILTER

Ett filter som begränsar frekvensomfånget för en analog signal innan en A/D (analog/digital) konvertering så att den högsta frekvensen inte överskrider halva samplingsfrekvensen. Se även Aliasing.

APPLICATION

Ett annat namn på ett datorprogram.

ARPEGGIATOR

Programvara, funktion eller extern effekt som kan generera upprepade arpeggio-sekvenser av de toner som trycks ned på en klaviatur. Ett arpeggio kallas även för ett brutet ackord, där tonerna i ackordet spelas upp, en i taget. De flesta arpeggioatorerna tillåter att tonerna sträcker sig över flera oktaver vilket kan ge oerhört snabba arpeggion och tonföljder.

ASCII

Är en förkortning av American Standard Code for Information Exchange. Ett av de vanligaste sätten att representera datortangentbordet binärt.

ASIO

Audio Stream Input/Output är ett protokoll utvecklat av Steinberg för kommunikation mellan dator, ljudkort och programvara.

ATTACK

Tiden det tar för ett ljud att nå maximal amplitud. Trummor och gitarrer har en snabb attack/amplitud medan till exempel ett stråkinstrument ofta har en långsammare attack om den inte spelas pizzicato eller med kort stråk. På effekter som kompressor och gate så motsvarar attacktiden hur snabbt den effekten kan ändra mellan olika signalnivåer.

ATTENUATE

Betyder att man minskar volymstyrkan.

AUDIO FREQUENCY

Människan kan i bästa fall uppfatta frekvenser mellan 20 Hz upp till 20 kHz (20000 Hz).

AUTOLOCATOR

En funktion på bandspelare och digitala bandspelare som innebär att man kan markera och spara tidpunkter på en inspelning och för att sedan enkelt kunna förflytta bandet eller hårddisken till en vald tidpunkt för lyssning eller pålägg.

AUX RETURN

Effektretur. Ingångar på en mixer/bandspelare för att kunna lägga till signal som skickats till effekter (och bearbetats där) till mixern igen.

AUX

På en mixer som kan skicka en del av en signal till effekter eller till lyssning (aux-send).

AUX-SEND

Effekttappning. Utgångsanslutning till exempelvis extern effekt från en mixer.

AZIMUTH

En term som beskriver placeringen av en bandspelares tonhuvud.

B

B

Det som vi kallar för tonen B (det höjda A, eller sänkta H), kallar en engelskspråkig person för B-flat.

BACKUP

På svenska backa upp. Spara och lagra digital data, säkerhetskopior med mera.

BAND PASS FILTER (BPF)

Ett filter som lägger till eller drar ifrån frekvenser över och under den inställda frekvensen. Alla frekvenser inom de inställda värdena betonas och används ofta i syntar som ett sätt att påverka och forma ljudet.

BALANCE

På svenska balanskontroll. Kan referera till de inbördes nivåerna höger/vänster i en stereoljudbild eller den inbördes nivån mellan olika instrument och sångstämmor i en mix.

BALANCED WIRING

Balanserad. Kabel som använder två ledare som befinner sig ur fas mot varandra och är skärmad för att minska interferens/störningar som kan uppstå i kabeln mellan t.ex. mikrofon och ingång i mixer/mickförstärkare. För att detta skall fungera måste både sändande och mottagande utrustning ha balanserade in och utgångar.

BANDPASS

Ett filter som bara låter frekvenser mellan två inställda värden passera.

BANDWIDTH

På svenska bandbredd. Ett sätt att detaljerat ange de frekvenser som en elektrisk krets som en förstärkare, mixer eller filter. Frekvensens omfång mäts vanligen vid den punkt där signalens nivå minskar med 3 dB jämfört med maxnivå.

BANK SELECT

Ett tillägg till MIDI-specifikationen för att göra det möjligt att välja fler ljud än bara 128, med en kombination av Control Change- och Program Change meddelanden. Se även Instrument OnLines MIDI-skola.

BETA VERSION

Programvara som inte är testad fullt ut och följaktligen kan innehålla "buggar".

BIAS

1. Högfrekvens-signal som används vid anlog inspelning för att förbättra den inspelade signalens exakthet och att styra raderingstonhuvudet. Bias genereras av en bias-generator.
2. En fast spänning som styr ett rör i en rörbestyckad enhet och ser till att röret ger optimala (eller önskade) prestanda.

BINARY

Binär. Talsystem baserat på bara två värden 1 och 0.

BIOS

Den delen av en dators operativsystem som finns i ROM-minnet. Hanterar de mest grundläggande funktionerna i en dator.

BIT

Binär siffra, antingen 1 eller 0.

BIT SPLITTING

En teknik för att kunna spela in en högre resolution på flera spår, på en enhet som egentligen har en lägre resolution (t.ex. att splitta en 24 bitars signal över flera 16 bitars Adat-spår).

BOOST-CUT CONTROL

En funktion som kan förstärka (boost) eller försvaga (cut) olika frekvenser som passerar ett filter. Mittpositionen brukar ofta beskrivas som rak frekvensgång dvs. utan att frekvenser betonas eller reduceras.

BOUNCE, BOUNCING

På svenska "ping-pong". När två eller flera inspelade spår kopieras eller spelas in på ett annat spår för att frigöra plats för fler inspelningar, på t.ex. en portabandspelare eller hårddiskinspelningsprogram.

BPM

Beats per minute/taktslag per minut. Ett mått på "hastigheten" i en rytm eller musikstycke.

BREATH CONTROLLER

Ett tillbehör som möjliggör att man kan styra MIDI-kontrolldata via munnen.

BRUM

1. Lågfrekvent oväsen som ofta kommer av jordproblem.
2. När du hör ett dylikt ljud från en björn vet du att du är för nära.

BUFFER MEMORY

På svenska buffertminne. Tillfälligt RAM-minne som används i datorer för att fördela mängden av data jämnt när datorn arbetar med andra uppgifter.

BUG

Slang för programvarufel.

BUSS

En elektrisk signalkedja genom vilken en signal färdas. I en mixer finns det till exempel fler bussar som stereomix, grupperingar, PFL, subgrupper, aux-retur. Även ett populärt transportmedel som bland annat används för att transportera musikutrustning och personal mellan olika spelställen, typ Knivsta, Kvisslefors, Knäckebröhult. Kan med fördel målas i käcka färger.

BYTE

Ett digitalt paket med data som innehåller åtta bitar.

C

CACHE

Ett speciellt RAM-minne som är snabbare än det vanliga RAM-minnet och som dessutom sitter mycket "närmare" processorn. I detta minne sparas t.ex. operationer som återkommer, typ diskaccess och annat.

CAPACITANCE

Måttet för en komponents förmåga att behålla sin elektriska laddning.

CAPACITOR MICROPHONE

Kondensatormikrofonen arbetar enligt principen att mäta förändringen hos en elektrisk laddning på en kondensator där en av elektroderna är ett tunt ledande membran som påverkas av ljudvågorna. Kallas även Condenser Microphone.

CAPACITOR

Kondensator.

CAPSTAN

Capstanaxeln är den metalldel av en bandtransport som för bandet förbi tonhuvudet. Capstanaxeln brukar vanligtvis klämma fast bandet mot tryckrullen (som oftast är av något gummimaterial, och bör som sådant inte rengöras med samma vätska som capstanaxeln).

CARDIOID

På svenska kardioid/hjärtformad/njure. Beskrivning av upptagningsområdet för en mikrofon.

CD-R BURNER

På svenska CD-brännare. Ett tillbehör för att kunna spela in digitalt data på CD-skivor.

CD-R

Inspelningsbar CD-skiva som kan spelas in en gång och inte raderas.

CD-RW

En inspelningsbar CD-skiva som dessutom kan spelas över.

CENT

Musikterm för en hundradel av en halvton (1200 cent är således lika med en oktav). Man kan ofta stämma t.ex. en synt i cents. Även en del av den amerikanska valutan där 1 dollar är 100 cent. Hur man skiljer de olika cent-mynten åt vet jag fortfarande inte. Det står nämligen inga siffror på dom.

CHANNEL

1. I MIDI-världen hänvisar det till de 16 MIDI-kanalerna på vilka MIDI-data kan skickas och tas emot. MIDI-systemet tillåter att upp till 16 MIDI-kanaler kan använda en och samma MIDI-kabel.
2. Kanal. Finns på mixerbord.

CHASE

En begrepp som beskriver ett skeende där en hopkopplad "slav" försöker att synka upp mot en mastertidskod. I MIDI-världen betyder termen också när en sekvenser vid en tidsposition söker av tidigare MIDI-data efter programbytes eller andra kommandon som ska utföras.

CHIP

Integrerad krets.

CHORD

Ackord. Tre eller fler toner (ej dubbleringar) som spelas samtidigt.

CHORUS

Effekt som skapas genom att en signal dubbleras med ett mycket kort eko och modulering av tonhöjden. Ger intrycket av att det är fler än ett instrument (mer än en ton) som spelar samma saker. Även det engelska ordet för refräng.

CHROMATIC

Kromatisk. En skala bestående av halva tonsteg.

CLICK TRACK

Metronomljud- eller inspelning för att man ska spela rätt rytm och tempo. Används företrädelsevis av trummisar i livesammanhang, men kan även vara till hjälp i en studiosituation.

CLIPPING

En typ av distorsion som inträffar när en signalnivå överskrider den nivå som utrustningen klarar av.

CLOCK

Klocka. Mycket viktigt att hålla ordning på i digitala system där allt måste styras av en och samma klocka.

CLONE

En exakt kopia eller klon.

COAXIAL

En kabeltyp som består av en ledare och en skärm, där skärmen är vävd som ett rör runt ledaren och skyddar denna (och signalen) mot störningar. Används ofta för signaler med mycket höga frekvenser, t.ex. vid digitala överföringar.

COMMON MODE REJECTION

Ett mått på hur väl en balanserad krets avvisar en signal som är likadan för två ingångar.

COMPANDER

En effekt som komprimerar signalen när den kodas och expanderar den när den avkodas.

COMPRESSOR

Kompressor. Effekt avsedd att reducera dynamikomfånget på en signal genom att sänka signalens nivåtoppar.

CONDUCTOR

På svenska ledare/konduktor. Material som ger en låg resistans (ett lågt motstånd) för elektrisk ström.

CONSOLE

Ett annat ord för mixer jfr, konsol på svenska.

CONTACT ENHANCER

Vätska som ska åstadkomma en bättre elektrisk kontakt hos elektriska kontaktytor.

CONTINUOS CONTROLLER

Ett slags MIDI-data som används för att skicka datainformation där värdet hela tiden förändras som t.ex. pitchbend-hjulet eller en breath-controller.

CONTROL VOLTAGE

Kontrollspänning. Control Voltage används t.ex. för att kontrollera tonhöjden på en oscillator eller filter frekvens på en analogsynt. De flesta analogsyntar använde 1 volt per oktav-konvertering men det finns undantag. För att använda en synt som inte har några MIDI-funktioner tillsammans med MIDI-syntar måste man ha en MIDI-till-CV konverterare.

COPY PROTECTION

Ett sätt för en tillverkare att förhindra kopiering av programvara.

CROSSFADE

En crossfade används bl.a. när man vill att två överlappande audioinspelningar skall övergå mjukt i varandra.

CROSSOVER

Delningsfilter.

CROSSTALK

Läckage, t.ex. mellan kanalerna i en mixer.

CUT

En beskrivning av när man sänker (undertrycker) ett frekvensområde med t.ex. en equalizer. Se även Boost and Cut.

CUTOFF FREQUENCY

Den frekvens där ett filter börjar påverka en signals övertonsinnehåll.

CV

Se Control Voltage.

CYCLE

Jfr svenska cykel, som i repeterande händelse (inte pedaldriven transportmetod). En komplett vågform av en ljudkälla eller dess elektriska motsvarighet. En cykel/ vågform per sekund är lika med 1 Hertz (Hz).

D

D/A CONVERTER

Digital-analogomvandlare. Den del i ett digital system som onvandlar det digitala datat till audio igen.

DAE

Digidesign Audio Engine, ett kommunikationsprotokoll mellan dator, ljudkort och programvara som utvecklats och används av Digidesign.

DAISY CHAIN

En term som beskriver en seriell kedja av sammankopplade elektriska produkter till exempel SCSI eller MIDI.

DAMPING

Dämpning. Hos en reverbeffekt refererar det till hur mycket av ljudvågorna som absorberas av olika typer av ytor och material i ett utrymme.

DAT

Digital Audio Tape. De mest använda DAT-bandspelarna heter mer korrekt R-DAT då de använder ett roterande tonhuvud ungefär som en videobandspelare. Digitalbandspelare som har en fixerad tonhuvud (som DCC till exempel) kan kallas S-DAT (fast det är nog ingen som fattar vad du pratar om då).

DATA COMPRESSION

En procedur som reducerar mängden data som behövs för att representera en audiosignal. Det vanligaste sättet är att reducera information (ta bort/maskera) som är inte hörs och "döljs av mer framträdande ljudfrekvenser". De flesta datakompressions-systemen kallas "lossy" (vilket betyder förlust) och är baserade på psykoakustiska principer som designats för att ta bort eller reducera data som inte kan uppfattas av örat.

DATA

Lagrad information på en dator.

DAW

Digital Audio Workstation, ett engelskt uttryck för digital ljudbearbetningsstation.

dB

Decibel är ett mått på ett ljuds relativa ljudstyrka. (Deci betyder en tiondel, och bel kommer från Alexander Graham Bell).

dBFS

"Decibel fullscale". Används i digitala system. Den starkaste nivån innan det klipper i ett sådant är 0 dBFS.

dBm

Betyder att 0 dB = 1mV till 6000 Ohm.

dB/Octave

Ett sätt att mäta ett filters kurva. Ju fler decibel per oktav ju brantare filterkurva.

dBu

Betyder att 0 dB = 0.775 Volt.

dBV

Betyder att 0 dB = 1 Volt.

DBX

Ett brusreduceringssystem utvecklat av amerikanska tillverkaren Dbx som komprimerar signalnivån vid inspelning och expanderar den lika mycket vid uppspelning.

DC OFFSET

En egenhet som kan dyka upp i digitala inspelningar när A/D omvandlaren av någon anledning (grovt förenklad förklaring!) inte ger "värdet 0" när signalen är "0". Har man DC i sin signal kan klickljud lätt uppstå när signalen tystnar. Många mjukvaror kan idag justera detta.

DC

Likström på svenska.

DCC

Digitalinspelningsformat från Philips som använder datakomprimering för att minska mängden lagrad information.

DCO

Digitally Controlled Oscillator, digital styrd oscillator. Detta brukar vara en analog oscillator vars tonhöjd styrs av en digital krets, för att undvika problem med dess stämning.

DDL

Digital Delay Line, ungefär Digital eko-effekt.

DECAY

Den gradvisa reduceringen av amplituden hos ett ljud eller elektrisk signal över ett givet tidsförlopp. I betydelsen hos en "ADSR-envelope" startar utklingsningsfasen (decay) direkt då attacken av ett ljud nått sitt maximum. Under utklingningsfasen (decay) sjunker signalnivån tills den når den inställda sustain-nivån. Se även ADSR.

DE-ESSER

En effektfunktion som reducerar s-ljud (väsljud) vid exempelvis inspelning av sång. En de-esser är en kompressor som kan komprimera signaler inom vissa bestämda frekvenser.

DEFLUXER

Kan även kallas demagnitizer. Bör användas ofta av den som spelar in på en analog bandspelare för att ta bort den restmagnetism som alltid fastnar på bl.a. bandtransportens metalldelar. Men läs för guds skull instruktionerna först!

DEFRAGMENT

En process för att flytta om filerna på en hårddisk så att alla filer fysiskt flyttas så nära varandra på hårddisken för kortast möjliga tid för åtkomst av data.

DESTRUCTIVE

Destruktiv, i andemeningen "förändrar för evigt". Brukar användas för att beskriva en redigering man gör på t.ex. en ljudfil, som innebär att filen ändras. Visst kan man ofta direkt efter bearbetningen återgå med Undo, men rent generellt betyder detta att filen helt enkelt skrivs om.

DETENT

Mittinställning "med klick" hos kontrollrattar på en mixer som panorering eller eq.

DI BOX

Även kallad Direkt Box. En enhet som gör att signalnivåns impedans stämmer överens med ingångsnivån hos en bandspelare eller mixer.

DI

Direct Inject betyder att ett instrument som gitarr eller bas kopplas direkt i en ljudkedja/mixerbord utan hjälp av en mikrofon.

DIGITAL DELAY

Digital effekt för att generera en ekoeffekt.

DIGITAL REVERB

Digital effekt för att simulera reverb, rymdklang.

DIGITAL

Kod för ettor och nollor där information lagras i digitala media.

DIN CONNECTOR

DIN-anslutning är multipinnars-kontakt som bland annat använd för MIDI-anslutningar.

DIRECT COUPLING

Ett sätt att ansluta två elektriska kretsar så att både lik och växelström kan passera.

DISC

Vinylskiva, Minidisk, eller CD-skiva.

DISC-AT-ONCE

Ett sätt för CD-bränningsprogram att bränna hela CDn på en gång. Är att föredra framför t.ex. Track-At-Once, speciellt om man vill lämna sin CD för kopiering.

DISK

Förkortning av diskett men används nu också för hårddisk eller flyttbara media/hårddiskar.

DITHER

En funktion som adderar en lågbrus-signal till en digital audiosignal för att åstadkomma en bättre lågfrekvent upplösning av audiosignalen. Dither används främst när en digital signal skall reduceras ner från ett högre antal bitar till ett lägre. Även vid 16-bits upplösning kan man använda dither för att få en snyggare upplösning av de sista bitarna (som i ett 16 bitars system fortfarande kan uppfattas av örat).

DMA

Direct Memory Access. Del av en dators operativsystem som gör det möjligt för ansluten utrustning att kommunicera direkt med datorns minne utan att gå omvägen via datorns huvudprocessor (CPU).

DOLBY

Ett brusreduceringssystem utvecklat av tillverkaren Dolby Systems. Det finns flera olika Dolby brusreduceringssystem. Typ B, C och S för konsument- och halvprofessionella applikationer och Dolby Typ A och SR för professionell användning. Inspelningar som använder en av dessa kodningssystem måste spelas upp (avkodas) på samma Dolby brusreduceringstyp.

DONGLE

Ett hårdvaruskydd för exempelvis programvaror. Utan en Dongle ansluten till datorn går inte vissa kopieringsskyddade program att köra.

DOPPLER EFFEKT

Den effekt som uppstår när en ljudkälla som färdas mot dig har en högre "tonhöjd" än när den färdas ifrån dig. Detta beror på att vågrörelsen (ljudet) "trycks ihop" respektive sträcks ut.

DOS

Disk Operating System. Operativsystem för PC och PC-kompatibla datorer.

DRIVER

Drivrutin. Programvara som sköter kommunikation mellan huvudprogrammet och en ansluten hårdvara som en printer, ljudkort eller bildläsare (scanner).

DRUM PAD

En triggplatta som ger elektriska impulser som triggar digitala samplingar från en dedikerad trumljuds eller vanlig ljudmodul.

DRY

En torr signal, utan någon form av effekt.

DUBBING

Att lägga till fler stämmor till redan inspelade. Dessa stämmor kan även vara identiska för att skapa en fetare klang (s.k. Double Tracking).

DUCKING

En funktion som kan styra (företrädelsevis sänka) en signalnivå med hjälp av en annan signal. Används av eko-effekter eller när musikens nivå dämpas när DJ:n pratar.

DUMP

Att transportera digital information från en maskin till en annan. En Sysex-dump är ett sätt att lagra eller skicka en synt/ljudmoduls inställningar till en annan likadan enhet eller en dator för att spara inställningarna.

DYNAMIC MICROPHONE

Dynamiska mikrofoner arbetar enligt principen att ett membran påverkar en spole som befinner sig inom ett magnetiskt fält.

DYNAMIC RANGE

Omfånget beskrivet i dB mellan den starkaste och den svagaste signalnivån som en produkt kan klara och nivån där svaga signaler är i samma nivå som bakgrundsbruset.

DYNAMICS

Dynamik. Beskrivning av de relativa nivåskillnaderna i ett stycke musik.

E

EARLY REFLECTIONS

Tidiga reflektioner är de första hörbara återstudsarna från ett rums väggar, tak och golv, av en ljudkälla.

EASI

Enhanced Audio Streaming Interface, ett protokoll utvecklat av Emagic för kommunikation mellan dator, ljudkort och programvara.

EFFECT

Ett sätt att omforma eller påverka en audiosignal. Effekter kan vara t.ex. eko och reverb, chorus eller flanger.

EFFECTS LOOP

Effektloop är en extra ingång hos en mixer eller gitarrförstärkare som man kan använda för att lägga till en effekt av något slag till en signal.

EFFECTS RETURN

Extra mixer- eller gitarrförstärkaringång där en effekt kan anslutas.

ELECTRET MICROPHONE

Ett slags kondensatormikrofon där mikrofonens kapsel är permanent elektriskt laddad.

ENCODE-DECODE

En funktion eller effekt som processar en signal innan inspelning och den omvända processen vid uppspelning.

ENHANCER

En effekt som genererar mer diskant-frekvenser genom t.ex. dynamisk eq, fasskiftning och/eller övertonsaddering.

ENVELOPE GENERATOR

En krets/ en kontrollsignal som efterliknar det ljud (eller instrument)ska efterliknas.Funktionen kan styra nivån hos en oscillator eller annan ljudgenerering eller för att styra inställningen för filter eller modulation. Se även ADSR.

ENVELOPE

En term som beskriver hur ett ljud eller signalnivå förändras under ett tidsförlopp.

E-PROM

Erasable Programmable Read Only Memory. Liknar ROM-minnet men data på chipet kan raderas och ändras.

EQUALIZER

En effekt för att förstärka eller reducera vissa frekvenser i ljudspektrat.

EVENT

Term för en enskild MIDI-händelse som "tangent på/av" eller programbytes-kommando.

EXCITER

En "enhance-effekt" som lägger till övertoner i diskantregistret.

EXPANDER

Detta är kompressorns motsats, en enhet som ökar den dynamiska skillnaden i en signal. Den kan fungera som en avan-cerad gate, där signal som befinner under ett tröskelvärde sänks ännu mera, med olika kompressorliknande funktioner för hur snabbt och hur mycket den skall sänkas.

F

FADER

Regel på svenska, volymregel. En potentiometer som finns på mixrar eller effekter till exempel.

FEEDBACK

Rundgång, återkoppling. Rundgång kan dels vara det oönskade, tjutande ljudet som uppstår när en mikrofon tar upp signal från högtalaranläggning som skickar ut (och förstärker) samma signal som mikrofonen tar upp, dels vara en kontrollerad åter-koppling i t.ex. en effektenhet.

FERRIC

Ett slags järnoxid som används på magnetiska band.

FET

Field Effect Transistor.

FIGURE-OF-EIGHT

En beskrivning av en mikrofons ljudupptagningskaraktär där fram och baksidan tar upp ljud medan sidorna inte gör det - jämför med en liggande 8.

FILE

En lista av data i digitalt format. En Standard MIDI-fil är en typ av fil som är avsedd att kunna användas för att antal olika slags syntar, ljudmoduler eller ljudkort.

FIREWIRE

Ett gränssnitt för överföring av digitalt data. Används bl.a. av vissa datorer istället för SCSI.

FLANGING

Eko-effekt som moduleras tillsammans med återkoppling (feedback) och ger ett svepande "vhosh"-ljud.

FLOPPY DISK

Datordiskett som använder ett flexibelt magnetiskt media i en skyddande plastförpackning. Max lagringskapacitet hos en vanlig HD-diskett (High Density) är 1.4 MB (Megabyte). Tidiga DD-disketter (Double Density) kunde lagra ungefär hälften så mycket datainformation.

FLUTTER ECHO

Eko som uppstår då ljudet reflekteras fram och tillbaka mellan två parallella reflekterande ytor.

FM SYNTHESIS

FM-syntes, frekvensmodulationssyntes. En metod att skapa mycket komplexa klanger genom att modulera vågformer med andra vågformer.

FOH

Front of House, kallas den mixerplats där en ljudtekniker mixar ljudet som vi åhörare hör.

FOLDBACK

Ett sätt att åstadkomma en eller separata lyssningsmixar vid inspelning eller pålägg.

FORMANT

En komponent eller resonans hos rösten eller ett instrument som inte förändras trots att tonhöjden ändras. Ett exempel är den akustiska gitarren där locket hos bättre instrument stäms till att ha en bestämd resonansfrekvens.

FORMAT

På svenska formatera. Ett förfarande för att förbereda en datordiskett eller hårddisk för användning.

FRAGMENTATION

På svenska Fragmentering. En procedur där den lagrade informationen är spridd över t.ex. en hårddisks fysiska yta som en följd av radering och upprepat sparande av filer.

FREE MIDI

Ett kommunikationsprotokoll för MIDI, datorer och hårdvara, utvecklat av Mark of the Unicorn, för Macintosh.

FREQUENCY RESPONSE

Ett mått på hur väl elektrisk utrustning eller högtalare klarar av att återge ett komplett frekvensomfång.

FREQUENCY

På svenska Frekvens. En indikering av hur många cykler en vågform hinner med på en sekund. En vågform som upprepas en gång i sekunden har en frekvens av 1 Hertz (Hz).

FSK

Frequency Key Shifting är en synkroniseringskod och ett sätt att spela in en synk-kod på ett band genom använda två olika toner.

FULL DUPLEX

Används för att beskriva ett ljudkorts möjlighet att spela in och spela upp audio simultant. Bra grej om man vill göra pålägg och höra på redan inspelat material.

FUNDAMENTAL

Grundton. Alla toner (ljud) består av en grundton eller en grundfrekvens och dess övertoner på högre frekvenser.

FX

En förkortning för effekter.

G

GAIN

Ett mått på hur mycket en signal förstärks.

GATE

1. En elektrisk signal som alltid genereras när en tangent trycks ned på klaviaturen för att trigga en envelope-generator och annat som behövs för att ljudet ska klinga.
2. En effekt som kan ta bort oönskat bakgrundsljud (brum, brus etc.) när originalets signalnivå sjunker under ett inställt tröskelvärde, genom att "stänga ner", gejta signalen.

GENERAL MIDI

Ett tillägg till den första grundläggande MIDI-specifikationen för att åstadkomma en grundläggande nivå för uppspelning av General MIDI-filer på syntar av olika fabrikat. GM-specifikationen täcker ljudtyp och programnummer, minsta antal toners polyfoni, multitimbral kapacitet och en liknande respons på controller-data med mera.

GERHARDS

Den minsta enheten som man kan flytta en ton eller annat objekt i ett Emagic Logic program. "Du, virveln är seg, måste fram ett par Gerhards".

GLITCH

En ovälkommen försämring av signalen eller när utrustning under en kort tid lägger av. Ett exempel är ett oförklarligt klickljud på ett inspelat DAT-band vid avlyssning.

GM RESET

Ett GM-kommando på alla syntar med GM-funktion som aktiverar/ställer in synten för att användas enligt General MIDI-specifikationen. Kommandot ställer in alla controller-värden på ett förinställt värde och skickar ett All Notes Off-meddelande till alla toner som klingar.

GRAPHIC EQUALIZER

Grafisk equalizer. En equaliser där flera smala frekvensband av ljudets spektrum styrs av reglar som förstärker eller dämpar ett smalt frekvensområde. Termen syftar på den grafiska kurva som ofta blir fallet vid användning av eq.

GROUND

Elektrisk term - jord.

GROUND LIFT

Jordlyftare, en funktion hos vissa enheter där man kan koppla bort enhetens jord, om något problem med brum skulle uppstå.

GROUND LOOP

Jordningsproblem som ger betydande elektriska missljud och brum från 50 Hz (och uppåt).

GROUP

Grupp på svenska. I en mixer kan kanaler grupperas eller paras ihop och sedan skickas till en mixerregel/kanal för att styras. På en flerkanalsbandspelare finns flera grupperingar för att signaler skall kunna skickas till flera olika ingångar.

GS

Rolands egen variant och tillägg till General MIDI-protokollet.

H

H

Den ton mellan C och A i en C-durskala som de engelskspråkiga kallar för B-natural. Claes af Geijerstam lär ha erfarit detta efter en sejour som producent i USA…. Det finns alltså ingen ton som heter "H" ("eich") på engelska.

HARD DISK

På svenska hårddisk. Ett lagringsmedium som använder roterande skivor med ett magnetiskt material på vilket data kan lagras.

HARMONIC

Övertonerna av en komplex vågform (dvs. allt annat än sinus-vågformer). Även flageolett på stränginstrument.

HARMONIC DISTORTION

Ett tillägg av övertoner som inte fanns hos den ursprungliga signalen.

HEAD

Huvud. Den del av en bandspelare eller diskstation som "läser av och/eller skriver data" på en bandspelare eller hårddiskmedia.

HEADROOM

Marginalen i decibel mellan den högsta signalnivån av en signal som passerar genom utrustning och dess högsta nivå som utrustningen kan klara utan distorsion.

HIGH PASS FILTER (HPF)

På svenska högpassfilter. Ett filter som dämpar frekvenser nedanför en inställd "cutoff-frekvens".

HISS

Brus som åstadkoms av oregelbundna elektriska fluktuationer.

HONEST HANS

En legend i vår tid. Hittas ofta med ett vilt (milt?) uttryck i ögonen i en stor musikaffär på Folk-kungagatan i Stockholm. Behandlas varsamt.

HZ

Hertz anger frekvens.

I

IC

Integrated Circuit, på svenska integrerad krets.

IDE

Integrated Drive Electronics, ett gränssnitt för kommunikation mellan datorers hårdvara och hårddiskar. Används främst av PC- och nyare Macintosh modeller.

IMAGE FILE

En funktion som man hittar i CD-bränningsprogram. När en Image-fil skapas samlas allt masterial som skall brännas i en enda fil, istället för att låtarna t.ex. ligger utspridda på hårddisken. Detta gör att bränningsprogrammet kan arbeta mer effektivt och minskar risken för att CD-brännaren inte hinner med.

IMPEDANCE

På svenska impedans. Kan beskrivas som växelströms-motståndet /impedansen i en krets som innehåller både resistivitet (motstånd) och reaktivitet. Kan även användas för att imponera på det motsatta könet då i form av avancerade rörelsemönster till musik, s.k. imp-dans.

INFRASONIC

Samlingsnamn för ljudvågor (frekvenser) som ligger under det som människan kan uppfatta, dvs. med en lägre frekvens än 20 Hz.

INITIALISE

På svenska initialisera. Att återställa utrustning till dess fabriksinställning.

INSERT POINT

På svenska "insert-punkt", brytjack. En anslutning som gör det möjligt att koppla in en extern effekt i en signalkedja så att signalen processeras genom effekten.

INSULATOR

Material som inte leder elektricitet.

INTERFACE

På svenska gränssnitt. En anslutning eller metod som är en länk mellan två eller flera stycken instrument eller utrustning. Ett MIDI eller USB -gränssnitt gör att en dator kan kommunicera med MIDI-instrument.

INTERLEAVED STEREO

Ett filformat där bägge kanalerna i ett stereopar återfinns i samma ljudfil. Motsatsen är Split Stereo där höger och vänster sida har vars en fil.

INTERMITTENT

"Ung. Då och då" dvs. något som uppstår då och då.

INTERMODULATION DISTORTION

En typ av distorsion som producerar frekvenser som inte finns i originalsignalen. De frekvenserna består alltid av summan och skillnaden av originalfrekvenserna.

I-O

Input/Output. Den del av ett system som handhar in och utgångar (oftast digitalt).

IPS

Inches Per Second används för att redogöra för t.ex. ett bands hastighet förbi bandspelarens tonhuvud.

IRQ

Interrupt request. Den del av en dators operativsystem som möjliggör att ansluten utrustning kan göra processorn "uppmärksam" för att skicka eller ta emot data.

ISOPROPYL ALCOHOL

Ett slags alkohol som används för att rengöra en bandspelares tonhuvud.

J

JACK

Vanlig telejack-anslutning (mono eller stereo).

JARGON

På svenska jargong.

JITTER

En samlingsnamn på ett problem som kan uppstå i ett digitalt system då systemet av någon anledning inte kan spela upp ljudet helt korrekt, beroende på fluktuationer i den interna klockningen. Jitter "hörs" som subtil distortion och fasproblem i signalen.

K

k

Förkortning för 1000 (kilo). Används som prefix till andra värden för att ange en storhet.

KByte

Inte tusen byte, men väl 1024 bytes. Observera att bokstaven K i detta fall skrivs versalt (med stor bokstav, alltså).

KEY

Tangent och även tonart.

KEYBOARD SCALING

En funktion hos en del syntar där man kan ändra på den traditionella skalan där tolv tangenter representerar en oktav. Varför inte låta 24 tangenter vara en oktav istället och öva Keith Emerson solos? Förändrar du skalan kommer du åt toner som ligger mellan de 12 vi i oftast västerlandet använder. Keyboard Scaling kan även användas för att styra t.ex. ett filter och låta detta öppnas upp ju högre upp på klaviaturen du spelar.

kHz

Kilohertz = 1000 Hz.

kOhm

Kiloohm = 1000 Ohm.

L

LATENCY

Den snustorra beskrivningen är den tid det tar för en enhet att reagera på ett kommando. Den något mer långrandiga är den tid det t.ex. tar för ett hårddiskinspelningssystem att ta emot en signal i ljudkortets ingång, låta signalen passera datorns processor och skickas till hårddisken, för att sedan skickas till ljudkortets utgång igen. Extern mixer rekommenderas. Latency kan även innebära en större eller mindre fördröjning om du använder en softsynt (synt som egentligen är ett dataprogram, vars ljud helt genereras av datorns processor). Tiden det tar mellan det att du skickar MIDI till synten, till dess att den låter är Latencytiden.

LED

Light Emitting Diode. En slags transistorlampa.

LESLIE

En högtalarkonstruktion som främst är populär bland organister. Dock inte lika populär hos dom som måste hjälpa till och bära. Ett Leslie består av roterande diskanthögtalare och en roterande "baffel" framför bashögtalaren. Rotationshastigheten kan påverkas. Ordet Leslie är varumärkesskyddat (sist jag kollade) så effektenheter brukar kalla sina lesliesimulatorer för Rotary istället.

LCD

Liquid Crystal Display.

LFO

Low Frequency Oscillator finns hos syntar eller effekter som använder modulation.

LSB

Least Significant Byte. MIDI. Om information måste skickas som två bytes (efter varandra) så innehåller en höga numeriska värden och den andra låga värden. Det låga värdet kallas LSB och det höga värdet MSB - Most Significant Byte.

LIMITER

En effekt som styr signalens nivå och förhindrar att signalnivån överskrider en förinställd nivå. Limiter-effekten fungerar ungefär som en snabb kompressor med en inställning av en oändlig kompressor-ratio, dvs. den komprimerar hur mycket som helst för att förhindra att signalen når över tröskeln.

LINEAR

På svenska linjär. Utrustning där utgångssignalnivån står i ett direkt förhållande till ingångssignalen.

LINE LEVEL

På svenska linjenivå. En nominell signalnivå som för utrustning av "halvprofessionell" karaktär är -10dBV och +4 dBu för professionell utrustning.

LOAD

På svenska ladda. Även att ladda programvara eller ljud.

LOCAL ON-OFF

En funktion som gör det möjligt att använda en synts klaviatur och ljuddel separerade från varandra. Leta efter Local Control i din synt.

LOGIC

Ett slags krets (logik-krets) som används för att processa binära signaler och består av två åtskilda spänningsnivåer.

LOOP

1. Man kan loopa ett sample, för att på så vis spara värdefullt minne i en sampler. Istället för att sampla en full utklingning av en ton, sätter man en looppunkt för att förlänga ljudet. Det går typiskt till så att samplern letar upp ett bra ställe där en ändlös slinga kan sättas utan att det låter som om grammofon-skivan hakar upp sig.
2. En loop kan även vara ett kort avsnitt av t.ex. en trumtakt som kan samplas och spelas upp, upprepade gånger.

LOW FREQUENCY OSCILLATOR (LFO)

En oscillator som används som modulationskälla oftast under 20 Hz. Den vanligaste LFO-vågformen är sinusvågen, men andra vanliga är fyrkants-, tringel-, och sågtands-vågformer.

LOW PASS FILTER (LPF)

Ett filter som dämpar frekvenser ovanför en inställd "cutoff"-frekvens.

LTC

Linear Time Code. Typisk tidskod (SMPTE) som spelats in på ett spår på en bandspelare och sålunda följer bandet linjärt. Se även VITC.

M

MACHINE HEAD

Stämskruv på svenska.

MASTER

1. En Master är den enhet som styr övriga enheter i ett system där synkronisering används.
2. En master kan även vara den slutprodukt (Dat-band etc.) som man skapar när man slutmixar en inspelning och spelar in resultatet någonstans.

MAXIMUM SPL

Detta finner man bl.a. ofta i specifikationerna för en mikrofon. Värdet i dB (vid 0.5% dist / 1 kHz) indikerar hur mycket ljudtryck (SPL) som micken klarar av innan den börjar dista.

MB

En megabyte är lika med 1.048.575 byte (1024 x 1024). Se även kbyte.

MDM

Modular Digital Multitrack vilket är en flerspårig digitalspelare som enkelt kan kopplas samman med andra, kompatibla maskiner för att få tillgång till fler synkbara in och uppspelningsspår. Kan vara bandbaserad (ADAT etc) eller hårddiskbaserad (Radar mfl.).

MEG

Förkortning av Megabyte.

MEMORY

På svenska minne. En dators RAM-minne (Random Access Memory) används för att lagra programvara och information. Informationen försvinner när datorn stängs av och måste sparas på någon form av lagringsmedia som diskett eller hårddisk.

MENU

På svenska meny. En uppställning av val i ett program, operativsystem eller i ett LCD-fönster på en effekt.

MIC LEVEL

Mikrofonsignalnivå som måste förstärkas för att nå upp till linjenivå (Line level).

MICROPROCESSOR

Ett specialiserat mikrochip som sköter om att instruktioner och kommandon utföres.

MIDI ANALYSER

Utrustning som visar MIDI-aktivitet när den kopplas till MIDI-utrustning.

MIDI CONTROL CHANGE

Kallas också MIDI kontrolldata och är information om inställning av modulationshjul, pedaler med mera. Förkortas ofta CC. Informationen kan i sin tur ställas in för att styra andra funktioner som vibrato, modulation, portamento, effektinställningar med mer.

MIDI CONTROLLER

Ett ord som beskriver den utrustning som används för att styra en MIDI-synt eller annan tongenerator. Några exempel är klaviaturinstrument, slagplattor, gitarr (med MIDI-mikrofon) eller blåsinstrument (wind controller).

MIDI FILE

Ett standardiserat filformat för att lagra data från en sequencer som gör det möjligt att läsa den för alla olika fabrikat och sequencers. Kallas även Standard MIDI File, SMF.

MIDI IMPLEMENTATION CHART

En tabell som brukar hittas mot slutet av en bruksanvisning och ger information om instrumentets MIDI-funktioner. De funktioner som är implementerade visas med 0 och motsatsen med ett X. Dessutom ges mycket annan information som den exakta formen för Bank select-meddelanden eller annan MIDI-data.

MIDI IN

Ingång för MIDI-data som skickats från en MIDI-Out eller MIDI-Thru-utgång.

MIDI MERGE

En funktion som gör att MIDI-data från två eller flera samtidiga MIDI-källor kan kombineras.

MIDI MODE

MIDI-data kan tolkas av den mottagande utrustningen på flera olika sätt. Det oftast förekommande är "Poly-Omni Off Mode".

MIDI MODULE

En synt (eller annan ljudkälla) utan klaviatur.

MIDI MULTI PORT

En multianslutning med flera separerade MIDI-utgångar som var och en kan skicka data på 16 olika MIDI-kanaler. Att använda en sådan MIDI-multi är enda sättet att överskrida MIDI-specifikationens inbyggda begränsning med 16 kanaler per "system".

MIDI NOTE NUMBER

På svenska "notnummer". Varje tangent på en MIDI-klaviatur har ett eget nummer mellan 0-127 där nummer 60 motsvarar tonen C.

MIDI NOTE OFF

Ett MIDI-meddelande som skickas när en tangent släpps upp.

MIDI NOTE ON

Ett MIDI-meddelande som skickas när en tangent trycks ned.

MIDI OUT

På svenska MIDI utgång. Den används för att skicka MIDI-data till annan utrustning till en MIDI In eller MIDI Thru.

MIDI PROGRAM CHANGE

MIDI-datakommando som möjliggör programbyte på en synt med MIDI. Kan även användas för att byta inställningar på en MIDI-försedd effektenhet.

MIDI SPLITTER

Ett annat ord för MIDI Thrubox.

MIDI SYNC

Två slags synkroniseringar finns tillgängligt via MIDI; MIDI-klocka (Clock) eller MIDI-tidskod (MIDI Time Code, MTC).

MIDI THRU BOX

Utrustning som fördelar MIDI-data för att undvika att för mycket utrustning kopplas ihop och information ska gå förlorad. Vissa Thru-boxar har ett inbyggt buffertminne för att förhindra detta.

MIDI THRU

Anslutning som kan skicka inkommande MIDI-data vidare i en kedja av MIDI-utrustning.

MIDI

Musical Interface Digital Interface, ett seriellt kommunikationssystem för olika typer av musikutrustning. Se även IOL:s MIDI-skola.

MIXER

Utrustning för att kombinera två eller fler audiosignaler.

MONITOR

Att (monitor-)lyssna till en mix eller enstaka kanal. Eller en datorskärm.

MONOPHONIC

Monofonisk eller enstämmig på svenska dvs. en ton i taget. (jfr polyfonisk).

MOTHERBOARD

På svenska moderkort. Huvudkretskortet på en dator eller synt till vilket alla andra komponenter ansluts.

MOVING COIL

Detta beskriver (oftast) en typ av dynamisk mikrofon där själva membranet har en liten spole (coil) som rör sig i ett magnetfält när membranet tar upp ljud (precis som en högtalare, fast åt andra hållet, typ).

MP3

En komprimeringsalgorithm för audio, utvecklad av MPEG.

MPEG

Betyder Motion Picture Expert Group. Denna sammanslutning har tagit fram specifikationer för en mängd olika komprimeringsalternativ för såväl bild som audio. Mest på tapeten idag är väl begreppet MP3 som är ett så kallat subset till MPEG 1 (MP3 står egentligen för MPEG 1, audiolayer 3).

MULTIBAND COMPRESSOR

Detta är en speciell typ av kompressor som kan komprimera olika frekvensband individuellt. Rent generellt kan man med en sådan ställa in en kompression för bas, en annan för mellanregistret och en tredje för diskanten.

MULTI-SAMPLE

Detta är när flera digitala inspelningar (samplingar) täcker en begränsad del av en klaviatur för att få en mer naturtrogen och äkta simulering av ett instrument. Ett multisamplat piano eller flygel samplas ofta varannan eller var tredje halvtonsteg (C till Eb till exempel) för att återge originalets klang så bra som möjligt.

MULTITIMBRAL

En synt, sampler etc som kan spela flera olika stämmor på flera olika MIDI-kanaler på en och samma gång.

MULTITRACK

En flerspårsbandspelare med digital inspelning eller på magnetisk bandmedia för att senare kunna mixa ett slutgiltigt resultat med flera inspelade stämmor.

MUTE

Stum, tyst. Mute-funktioner sitter på de flesta mixerbord (såväl fysiska som virtuella) idag. Om man Mute:ar en kanal så tystnar den.

MYGGA

En mycket liten mikrofon som t.ex. kan fästas på ett klädesplagg eller rent av tejpas fast i ansiktet på en artist.

N

NEAR FIELD

(Ibland Close Field) är ett monitor/lyssningssystem gjort för placering av högtalare nära lyssnaren. Fördelen är att lyssnaren får mer av det direkta ljudet från högtalarna och mindre av reflekterade ljudvågor från det omgivande rummet.

NOISE FLOOR

Den nivå som det så kallade egenbruset i en enhet har. Alla enheter har ett egenbrus, även kablar.

NOISE REDUCTION

På svenska brusreducering, för att minska brusnivåer.

NOISE SHAPING

En funktion som genererar digital "dither" på så sätt att att brusfrekvenser flyttas till de frekvenser som människans hörselomfång har svårare att uppfatta.

NON REGISTERED PARAMETER NUMBER

Ett tillägg till MIDI-protokollet som gör att kontrollnummer (Controllers) 98 och 99 kan användas på ett icke standardiserat sätt på olika modeller av syntar. NRPN är ett alternativ till Sysex-data och används mest av Roland och Yamaha.

NON-LINEAR RECORDING

En funktion hos digitala inspelningssystem som gör att det går att spela upp vilken del som helst av en komposition i vilken ordning som helst utan "glapp" vid uppspelning och lyssning. Alla hårddisksequencers på marknaden använder sig av detta.

NORMALISE

1. En anslutning beskrivs som normaliserad när originalsignalen är opåverkad utom då något ansluts vid den. Ett exempel är insertpunkter på ett mixerbord eller i en patchbay.
2. Att normalisera en ljudfil innebär att låta datorn se till att den blir så volymstark som möjligt, genom att höja nivån på ljudfilen så att det starkaste partiet i ljudfilen når 0 dBFS.

NOTCH FILTER

Ett notchfilter är ett filter som skär inom ett mycket smalt frekvensområde.

NUT

På svenska översadel på gitarr eller annat stränginstrument.

NYQUIST THEOREM

En utsaga som beskriver att digital sampling måste alltid ha minst den dubbla samplingsfrekvensen gentemot det samplade för att undvika "aliasing" (se alias). Eftersom de filter som ska motverka aliasing inte är perfekta måste samplingsfrekvensen minst dubbleras för att undvika audio-artefakter.

O

OCTAVE

På svenska oktav. När en frekvens (eller tonhöjd) flyttas/transponeras en oktav så fördubblas dess frekvens. Jfr normal A som har en frekvens av 440 Hz.

OFF-AXIS

Används för att beskriva när t.ex. en mikrofon inte är rakt framför en ljudkälla.

OFF-LINE

En process som inte utförs vid uppspelning. Ett exempel är när en dator gör vissa operationer "off-line" då den inte har tillräcklig kraft för att utföra operationen i realtid.

OHM

Enhet för elektrisk resistans.

OMNI

MIDI-inställning då data på alla MIDI-kanaler känns igen och spelas upp. Även en beskrivning av upptagningsområdet på en mikrofon som är lika känslig åt alla håll, Omni-Directional.

OPEN CIRCUIT

Ett avbrott i en elektrisk krets som hindrar elektriciteten.

OPEN REEL

Rullbandspelare. En bandspelare där bandet sitter på öppna spolar och inte i en kassett.

OPERATING SYSTEM

På svenska operativsystem söm gör att en dator kan ladda och använda annan programvara.

OPTO ELECTRONIC DEVICE

Utrustning som fungerar genom att en elektrisk parameter förändras efter variationer i ljusintensitet. Skiftande fotoresistorer används i kompressorer där de kan styra signalnivå (gain) där en "side-chain-funktion" reglerar ljusintensiteten.

OSCILLATOR

En elektronisk krets avsedd för att generera en elektrisk vågform.

OVERDUB

Att lägga till ytterligare en inspelning till en tidigare. Se även dubb.

OVERLOAD

Att överskrida en elektrisk krets kapacitet.

OVERSAMPLING

En metod att krama ur bättre egenskaper ur t.ex. en A/D- eller D/A-omvandlare. Genom att multiplicera samplingsfrekvensen kan man få de kritiska frekvenserna för en dylika omvandlare att ligga mycket högre än den mänskliga hörseln. De filter som sedan skall se till att dylika frekvenser inte kommer fram (se även Aliasing.) kan då konstrueras på ett enklare sätt.

OVERTONE

I princip samma sak som Harmonic, nämligen övertoner.

P

PAD

En motståndskrets för att minska signalnivåer. Används även för att beskriva breda, mjuka syntklanger.

PAN POT

En kontrollfunktion för att flytta en signal i stereoljudbilden genom att ändra ljudets relativa nivå mellan höger/vänster.

PARALLEL

På svenska parallell. Ett sätt att ansluta två eller fler elektriska kretsar så att deras ingångar och utgångar kombineras.

PARAMETER

Ett inställbart värde som styr en funktion i elektrisk utrustning.

PARAMETRIC EQ

En equalizer med separat kontroll över frekvens, bandbredd (Q) och cut (reducera)/boost (förstärka).

PARTITION

Dela upp, partitionera. Man kan t.ex. dela upp en stor hårddisk i mindre sektioner så att datorn ser dessa som flera separata enheter.

PASSIVE

Passiv. En krets utan aktiva komponenter.

PATCH

Ett annat ord för program.

PATCH BAY

Utrustning med flera anslutningar (vanligen i rackformat) för att ansluta in och utgångar till en central enhet.

PATCH CORD

Kort signalkabel för anslutning i en patchbay.

PEAK

En signals maxnivå (topp).

PFL

Pre Fade Listen. Lyssning innan regel. I en mixer är det en funktion för att tillåta lyssning på en programkälla (t.ex. via SOLO funktionen) oavsett inställningen av en mixerregel.

PHANTOM POWER

Fantommatning. Ett sätt att förse en kondensatormikrofon med den ström den kräver för att fungera via mickkabeln (som oftast då har XLR-kontakter). Ofta 48 volt, men kan vara mindre.

PHASE

Fas. Tidsdifferensen mellan två elektriska vågformer där 360 grader är lika med en förskjutning med exakt en cykel.

PHASER

En effekt som kombinerar en fasskiftad signal med originalsignalen för att producera en filtereffekt. De flesta phaser-effekter styrs via en LFO.

PHONO PLUG

En obalanserad anslutningstyp som används inom stereo/Hi Fi som utvecklades av RCA (som den också kallas) och används främst av konsumentutrustning.

PICKUP

En gitarrmikrofon som finns i två grundutföranden, humbucker och single-coil som konverterar strängens vibrationer till en elektrisk signal.

PITCH

Tonhöjd inom det musikaliska området.

PITCH BEND

Ett MIDI-meddelande som används för att ändra tonhöjden genom en synts pitch-bendhjul. Pitch-bendinfromation kan lagras och bearbetas som all annan MIDI-data trots att det inte tillhör gruppen av kontroll-meddelanden.

PITCH SHIFTER

En effekt som ändrar en tonhöjd utan att dess utklingning förändras.

POLYPHONY

På svenska polyfoni. Ett instrument är polyfoniskt då två eller fler toner kan klinga samtidigt. (se Monophonic)

POLY MODE

Den mest använda MIDI mode-inställningen som gör att en ljudmodul kan reagera på flera toner (polyfoniskt) som sänds på en MIDI-kanal.

PORT

Anslutning, in eller utgång.

PORTAMENTO

En glidande tonhöjd som förändrar tonhöjden successivt i stället för en hastig förändring när en tangent trycks ner. Tonhöjderna glider in i varandra.

POST PRODUCTION

Samlingsnamn för efterbearbetning. Arbetet med att t.ex. ljudlägga en videofilm med tal, effekter och musik kallas för post-production.

POST-FADE

När aux-signalen tas efter en kanals mixerregel så att aux-nivån följer (effekter) följer mixerregelns förändringar. Används oftast för effekter.

POWER SUPPLY

Strömförsörjning, nätadapter. Utrustning för att konvertera elektricitet till den strömstyrka som används av en elektrisk krets.

PPM

Peak Program Meter. En mätarbrygga som är avsedd för att visa signalnivåernas maxtoppar i stället för relativ signalnivå.

PPQN

Pulses Per Quarter Note. Enhet som används vid synk för MIDI-klocka (Clock).

PRE-EMPHASIS

En funktion som lägger till diskanthöjning till en audiosignal innan den bearbetas för att reducera bruset. En omvänd funktion görs vid uppspelning för att återfå originalsignalen och dämpa eventuellt diskantbrus vid inspelning.

PRE-FADE

Aux-signal som tas innan mixerregel vilket gör att regelinställningen inte kan påverka /styra "aux send-nivån". Används oftast för att göra Foldback eller Cuemix-lyssning.

PRESET

En programinställning på en synt eller effekt som inte kan ändras (fabriksinställning).

PRESSURE

Ett annat ord för Aftertouch.

PRINT THROUGH

En process som gör att magnetisk information från ett inspelat band överförs till en annan närliggande del av bandet vilket kan ge eko som hörs innan eller efter den ursprungliga signalen.

PROCESSOR

En effekt som avser att påverka en audiosignal.

PROGRAM CHANGE

På svenska programbyte via ett MIDI-kommando.

PULSE WAVE

Liknar en fyrkantsvåg men är inte symmetrisk. Pulsvågor låter mer diskantrika och tunnare än fyrkantsvåg vilket passar bra vid simulering av rörbladsinstrument (oboe med fler). Ljudets klangfärg förändras med vågformens ratio. Kan med fördel moduleras med t.ex. en lfo för variation/rörelse i klangen.

PULSE WIDTH MODULATION

Ett sätt att modulera en vågformscykel (ratio) av en pulsvåg. Detta förändrar klangfärgen på grundtonen och LFO-modulering kan producera ett slags chorus-effekt.

PUNCH IN

Tillvägagångssättet att spela in en ny stämma eller stycke över en äldre inspelning vid en bestämd tidpunkt av en komposition.

PUNCH OUT

Slutpunkten vid en punch-in där inspelningen avslutas.

PQ CODING

En process som tillför pauser, Q-koder och annan kodad information till ett digitalt masterband som förberedelse för tillverkning av en CD-skiva.

PZM

Pressure Zone Microphone. En typ av mikrofon som designats för att inte ta emot ljudvågor som är ur fas och har reflekterats från ytor i inspelningsområdet.

Q

Q

Ett mått på ett filters resonansegenskaper. Ju högre Q-värde, ju mer resonant blir filtret och desto mer trångt blir utrymmet där frekvenser tillåts att passera. Kan även användas för att beskriva det som kallas för Resonance i ett syntfilter.

QUANTISE

Ett sätt att flytta inspelad data i form av toner i en sekvenser så att de flyttas till eller närmare en förutbestämd rytmisk indelning som t.ex. 1/4 eller 1/8-delsnot. Funktonen kan användas för att korrigera dålig tajming eller ge en inspelad rytm en annorlunda rytmisk känsla.

QUANTIZATION ERROR

Kvantifieringsfel, avrundningsfel. Används för att beskriva de avrundningsfel som alltid uppkommer i ett digitalt system. Ponera att vi samplar en vågform och dess "värde" i ett visst tillfälle hamnar mitt i mellan två av de nivåer som A/D omvandlaren kan beskriva. Då kommer A/D:n att välja en av dessa två nivåer och sålunda göra vågformen mer "taggig" än den var från början. Detta är ett typiskt QE. Samma effekt kan undersökas i vilket bildbehandlingsprogram som helt, zooma bara in ordentligt så blir den fina bilden söndertrasad i en massa olikfärgade fyrkanter. (De digitala systemen är mycket bra på att runda till dessa taggigheter när det digitala datat senare skall konverteras om till audio igen).

R

RAM

En förkortning av Random Access Memory vilket är ett minne i en dator som lagrar data temporärt och försvinner när datorn stängs av om informationen inte sparas.

RATIO

Förhållande. Oftast en funktion i en kompressor som bestämmer hur mycket av en signal som skall komprimeras. En ratio på 3:1 (tre till ett) betyder t.ex. att 3 dB (som ligger över tröskelvärdet, Threshold) kommer att komprimeras till 1 dB.

R-DAT

Digitalbandspelare med en roterande inspelningshuvud.

REAL TIME

På svenska realtid. En audioprocess som kan pågå samtidigt som signalen spelas in eller spelas upp. Motsatsen är off-line.

RELEASE

Tiden det tar för en signals nivå att återgå till dess ursprungs/viloläge eller 0. Används ofta vid beskrivningar av den hastighet som en signalnivå sjunker efter en tangent har "släppts upp".

RESISTANCE

Enhet som mäts i Ohm och är lika med resistans eller motstånd.

RESONANCE

En funktion i ett syntfilter som låter oss förstärka de frekvenser som ligger runt filtrets brytfrekvens (cutoff-frequency). Vissa filter kan fås att självsvänga om resonansen ställs tillräckligt högt.

RETURN

Retur, ofta en ingång på ett mixerbord som kan ta emot en signal till mixern igen, en signal som varit ute i en effekt och bearbetats där.

REVERB

Rymdklang. Ambienseffekt som skapas av flera reflektioner från ytor i ett rum eller sal.

REWIRE

Detta är ett protokoll utvecklat av Propellerheads för kommunikation mellan ljudkort och olika programvaror. Används bl.a. av programmen Rebirth och VST för att ansluta Rebirth:s ljud till separata mixerkanaler i VST. Kan även hantera MIDI på ett fiffigt sätt.

RF INTERFERENCE

Interferens (störningar) som ligger högt ovanför människans hörbarhetströskel.

RF

Radio frequency.

RIAA-FÖRSTÄRKNING

En speciell typ av förstärkning som används för att förstärka signalen från en skivspelarpickup till lämplig nivå. Ett måste för den som vill ansluta en grammofon till någon form av förstärkare eller mixer (vanliga stereoanläggningsförstärkare och DJ-mixers har oftast detta inbyggt).

RIBBON MICROPHONE

En mikrofon där ljudet alstras av ett tunt metallband i ett magnetiskt fält. När ljudvågor får metallbandet att vibrera genereras en svag elektrisk ström.

RING MODULATOR

Effekt som tar emot och bearbetar två ingångssignaler. Utgångssignalen behåller inget av den ursprungliga signalens karaktär utan består av frekvenser som grundas på summan och skillnaden av den ursprungliga signalens frekvensinnehåll. Effekten är ofta dissonant och kan t.ex. användas för klockliknande ljud.

RMS

Root Mean Square. Ett sätt att testa elektrisk utrustning med hjälp av kontinuerlig sinusvåg.

ROLL-OFF

Hur mycket ett filter dämpar en signal efter att ha passerat den inställda nivån.

ROM

Read Only Memory. Ett minne där data ej kan raderas eller ändras. Operativsystem är ofta sparat i ROM-minne eftersom det inte ändras när ett instrument stängs av.

S

SAFETY COPY

En säkerhetskopia av ett original.

SAMPLE AND HOLD

Är oftast en term som beskriver hur slumpartade värden genereras i fasta tidsintervall som sedan styr funktioner som tonhöjd eller filterfrekvens i en synt.

SAMPLE DUMP STANDARD

En del av MIDI-specifikationen som möjliggör överföring av just samples mellan olika enheter via MIDI. Förkortas SDS.

SAMPLE RATE

Det antal gånger en A/D-konverter läser av (samplar) en ljudvågform per sekund.

SAMPLE

Ett tillvägagångssätt där en A/D konverter ljudets amplitud flera gånger per sekund (en CD-skiva har exempelvis en samplingsfrekvens av 44.1 kHz). Sample är också en term för en digital inspelning av ett ljud i en sampler.

SATURATION

Mättnad. Används ofta för att beskriva när ett analogt band eller en rörbestyckad enhet "mättas" med signal och en (mjuk) överstyrning (distortion) sker av signalen.

SAWTOOTH WAVE

Kallas sågtandsvåg då den i ett oscilloskop liknar en sågklingas tänder. Den består av samtliga övertoner i den harmoniska serien, med fallande amplitud.

SCRUB

Innebär att man manuellt (och oftast sakta) kan spela upp/igenom en vågform eller ett parti av en audiosignal. Fungerar ungefär som när man söker bildrutor på en videobandspelare.

SCSI

Uttalas "skussi" och är en förkortning av Small Computer Systems Interface. SCSI-gränssnittet används för att koppla ihop hårddiskar, bildläsare, CD-ROM-spelare, sampler med mer till en dator. Den sista utrustningen i en SCSI-kedja måste använda en terminator för att markera för SCSI-kedjan att detta är den sista enheten.

SEMITONE

Halvton. 12 halvtoner är en oktav.

SEND

Tappning. Ofta en funktion i ett mixerbord där signal kan tappas ut till en effekt och sedan komma tillbaka till mixer via en Returningång och dess kontroll.

SEQUENCER

Utrustning eller programvara för inspelning av MIDI-information oftast med fler spår för att göra det möjligt att göra komplexa musikaliska arrangemang.

SESSION TAPE

Originalbandet från en inspelning.

SHORT CIRCUIT

På svenska kortslutning. Bör undvikas.

SIBILANCE

På svenska sibilanter. Ett högt visslande eller läspande ljud på sånginspelningar på grund av mikrofonteknik eller överdriven eq.

SIDE CHAIN

En del av originalsignalen som "avleds" för att styra en bearbetning eller process. Används ofta i t.ex. kompressorer som en kontrollsignal. En sidechain-signal behöver inte vara "med" i den signal som sedan hörs.

SIGNAL CHAIN

Den väg som en signal tar i elektrisk utrustning från ingång till dess utgång.

SIGNAL

Elektrisk alstring av exempelvis ett ljud.

SIGNAL-TO-NOISE-RATIO

Signal till brus förhållande. Maxnivån på en signal kontra brusnivån uttrycks i decibel (dB).

SINE WAVE

Sinusvåg är en vågform utan några övertoner.

SINGLE ENDED NOISE REDUCTION

Ett sätt att reducera eller ta bort bruset från en signal som inte behöver kodas "tillbaka" vid uppspelning i motsats till t.ex. Dolby eller dbx.

SLAVE

Slav. En apparat som styrs av en annan (master).

SLOPE

"Backe", kurva. En slope i ett filter beskriver hur mycket filtret skall påverka signalen efter brytpunkten. Vanliga värden på en slope är t.ex. -12 dB/okatv, -24 db/okatv etc. Om ett filter har en brytpunkt på 2000 Hz och en slope på -24 dB/oktav kommer frekvensen 1000 Hz (en oktav under brytpunken) att vara dämpad/filtrerad med 24 dB.

SMIDI

SMIDI är ett protokoll som möjliggör överföring av sampledata över MIDI via ett SCSI-interface.

SMPTE

Används litet slarvigt för att beskriva en tidskod som utvecklades för film men som även används för musik och andra media. Det är en tidskod som anger timmar:minuter:sekunder, frames och subframes men inte musikens tempo. Fast egentligen betyder det Society Of Motion Picture & Television Engineers.

SOFT KNEE

Ett sätt att beskriva hur en kompressor börjar arbeta vid, eller strax intill det inställda tröskelvärdet.

SONG POSITION POINTER

En typ av MIDI-meddelanden som talat om för ansluta enheter var någonstans i en komposition t.ex. en sequencer befinner sig. Se även IOL:s MIDI-skola.

SOUND ON SOUND

En tidig inspelningsteknik för att möjliggöra flerspårsinspelning. Även engelsk tidskrift om musikteknik.

S-PDIF

Är begynnelsebokstäverna i "Sony-Philips Digital InterFace" och kallas också IEC 958 typ 2. S/PDIF är ett digitalt dataformat som vanligen använder 16 eller 20-bitar men kan också tillämpa 24-bitars audio på varje kanal. Ytterligare information förutom audio som tidskod, startinfo och id kan också skickas via formatet. De vanligaste anslutningarna är obalanserade rca-kontakter. Formatet liknar den professionella standarden AES-EBU men med annorlunda elektrisk karakteristik. Impedansen är 75 Ohm och högfrekvenssignalerna mellan 0.1 till 6MHz måste ha en kvalitetskoaxialkabel (75 ohm RF) för att fungera tillfredställande. Längre kabellängder än 10 meter bör inte användas då datasignalen är svag. En optisk version av gränssnittet kallas TOS-link som skickar samma datasignaler som den elektriska versionen, IEC 958. TOS-link använder en LED-sändare och en optisk sensor som mottagare. Optiska gränssnitt/interface har flera fördelar då de inte påverkas av elektro-magnetisk interferens (störningar) och isolering men billiga fiberoptiska kablar har begränsad bandbredd och stor spridning (av datasignalen) vilket kan resultera i felaktigheter i tidskoder och andra inexaktheter.

SPL

Ljudstyrka. Sound Pressure Level mäts i decibel (dB).

SPP

Se Song Position Pointer och inte minst IOL:s MIDI-skola.

SQUARE WAVE

En symmetrisk rektangulär vågform. Fyrkantsvåg består av ojämna övertoner i övertonsserien, med fallande amplitud.

STANDARD MIDI FILE

Ett standardiserat filformat för att lagra data från en sequencer som gör det möjligt att läsa den för alla olika fabrikat. Kallas även SMF.

STEP TIME

En funktion som gör att en sequencer kan programmeras "steg för steg".

STEREO

Tvåkanals lyssningssystem.

STICKY SHED SYNDROME

Ett problem som kan uppstå vid lagring av inspelade band vilket gör att oxider från bandet fastnar på uppspelningstonhuvudet. Ett sätt att lösa det hela tillfälligt är att värma bandet (att baka det) under flera timmar vid ungefär 50 C, vilket bäst utförs av proffs.

STRIPE

Är en term som betyder att spela in en tidskod (LTC) på ett band för flerspårsbandspelare.

SUB BASS

Frekvenser som ligger under de frekvenser som en vanlig monitorhögtalare kan återge. En vanlig beskrivning är att sub-bas "känns mer än hörs".

SUBCODE

Dold information på CD och DAT-media som innehåller tidskoder, total speltid, låtnummer med mera.

SUBMIX

En metod att kombinera flera kanaler i en mix till exempelvis ett stereo par som sedan i sin tur mixas in i den slutliga stereomixen. Man kan t.ex. kombinera alla trumkanaler i en submix för att enklaste vis sedan styra volymen på hela trumpaketet med en submix (eller grupp) regel.

SUBTRACTIVE SYNTHESIS

Subtraktiv syntes. Ljudalstring genom att filtrera och forma en harmoniskt komplex vågform.

SUSTAIN

Den del av ADSR-envelopen som bestämmer den signalnivån där ljudet klingar om en tangent hålls nedtryckt. När tangenten släpps så klingar ljudet ut med den hastighet som ställts in med parametern release. På en gitarr/bas handlar det om utklingningstiden för en ton på instrumentet.

SWEET SPOT

Den bästa positionen för en mikrofon (t.ex. för en intern mikrofon i en akustisk gitarr) eller en lyssnare i en stereoljudbild.

SWITCHING POWER SUPPLY

Ett slags kraftkälla som använder en högfrekvensoscillator innan transformatorn vilket gör att en mindre och lättare trafo kan användas.

SYNC

En funktion som gör att två eller fler apparater kan synkroniseras till varandra.

SYNTHESIZER

Elektroniskt musikinstrument för alstring av ljud.

SYSTEM EXCLUSIVE

Speciella MIDI-meddelanden som kan innehålla information som endast kan läsas av samma enhet (eller kompatibla enheter) som skickade det. Läs mer i IOL:s MIDI-skola.

T

TALKBACK

Ett mikrofonsystem som t.ex. möjliggör kommunikation mellan inspelningsrum och mixrum/inspelningsplats i en studio. Många mixerbord är försedda med en liten talkbackmick som aktiveras med en speciell knapp på mixerbordet. Talkbacken skickas vanligtvis via någon av monitorutgångarna till lämplig mottagare.

TAPE HEAD

På svenska tonhuvud. Den del på en bandspelare som överför magnetisk energi till bandet vid inspelning och läser av bandet vid uppspelning.

TAP TEMPO

En funktion där man genom att "tappa in" ett tempo med t.ex. ett finger på en knapp, kan ställa in ett tempo i en sequencer eller annan enhet som har tempobaserade funktioner.

TDIF

Tascam Digital InterFace. Ett digitalinterface som bl.a. finns på Tascams digitala DA-maskiner. Det hanterar 8 kanaler i båda riktningarna och ansluts via en DB-25 kabel (även kallad D-Sub).

TDM

Time Division Multiplexing är egentligen ett generellt system där flera signaler kan dela en och samma kabel (i t.ex. telefonsystem). I musikvärlden har det anammats av Digidesign som ett namn för delar av deras audiobusshantering i ProTools systemet.

TEMPO

Hastigheten är den valda tidsenheten och uttrycks i BPM (Beats Per Minute/antal taktslag per minut).

TERMINATOR

Avslutare. En SCSIkedja skall alltid avslutas med en terminator på den sista enheten i kedjan. Dessa kan vara externa, eller sitta internt på själva hårddisken. Det bör inte finnas mer än en terminator i en SCSI-kedja, så det är en bra ide att hålla koll på huruvida enheterna är internt terminerade eller inte.

TEST TONE

En fast referenston som t.ex. spelas in på en bandspelare för att kunna ställa in nivåer.

THD

Total Harmonic Distortion.

THERMAL CALIBRATION

När en hårddisk arbetar blir den mycket varm. De mycket känsliga läs- och skrivhuvudena måste därför kalibreras så att de ligger rätt mot de roterande skivorna. Detta kallas för Thermal Calibration. Vad man eventuellt bör vara uppmärksam på är att när denna kalibrering sker kan inte hårddisken varken skriva eller läsa data, vilket kan få olyckliga följder i audio- och video-sammanhang. Lyckligtvis så är de flesta hårddiskar på marknaden idag så smarta att de väntar med kalibreringen tills de har rast, men äldre diskar kan p.g.a. detta vara rent olämpliga att spela in audio på.

THRESHOLD

Tröskel. Inställning på t.ex. kompressorer där man bestämmer en nivå där enheten skall börja bearbeta en signal.

THRU

MIDI-anslutning som skickar information vidare till annan MIDI-utrustning.

THRU BOX

Enhet med en MIDI-In och flera MIDI-Thru. Kan underlätta upprättandet av en MIDI-kedja.

TIMBRE

Ett ljuds karakteristik eller klangfärg. Uttalas "tamber", franskt ursprung.

TIME ALIGN

En metod att korrigera avståndet mellan t.ex. olika högtalare i en stor lokal för att kompensera för ljudets hastighet genom luften (340 m/sekund).

TONIC

Grundton i ett ackord, eller i en tonart.

TOSLINK

Se S/PDIF.

TRACK

Spår. På en flerspårsbandspelare är varje inspelningsspår ligger bredvid varandra utmed bandet.

TRACKING

Ungefär Överensstämmelse. På en gitarr med MIDI-mikrofon skall strängens tonhöjd och amplitud mätas och konverteras till MIDI. Ju lägre frekvens desto längre tid att trigga en ljudmodul, desto sämre tracking.

TRANSIENT

Attacken, den första ingrediensen i ett ljud. En gitarrtons transient finner vi när strängen slås an, en virveltrummas när stocken träffar skinnet. Var rädd om transienterna, de är mycket viktiga för en ljudupplevelse. Vid exempelvis hård kompression kan transienterna fara illa om man inte är noggrann med kompressorns attacktid.

TRANSPARENCY

En subjektiv term för att beskriva till exempel ljudkvalitet vid återgivningen av en högtalare eller annat. Oftast använt om diskantregistret och avser en tydlig och klar ljudbild där enskilda ljud är lätta att urskilja.

TRANSDUCER

En funktion som konverterar ett slags energi till en annan. En mikrofon är ett exempel som konverterar mekanisk energi (ljudvågor) till elektrisk energi.

TRANSPOSE

Transponera, Att flytta en ton eller ackord ett bestämt antal halva tonsteg.

TREMOLO

Modulering av amplituden (volymen) på ett ljud t.ex. med hjälp av en LFO.

TRIANGLE WAVE

Symmetrisk triangelformad vågform som bara innehåller ojämna övertoner men med lägre harmoniskt innehåll än en fyrkantsvåg.

TRS JACK

En stereoanslutningsjack. Tre kontaktytor används, Tip, Ring & Sleeve.

TRUSS ROD

En (eller två) metallskenor i halsen på bas eller gitarr som gör att strängarnas kraft kan motverkas och halsen hålls rak.

U

ULTRA SCSI

En variant av SCSI, med högre överföringskapacitet. Finns även som Ultra Wide, Ultra 2 och Ultra Wide 2.

ULTRASONIC

Ljudfrekvenser som ligger ovanför det område som den mänskliga hörseln kan uppfatta (högre än 20 kHz).

UNBALANCED

På svenska obalanserad. En elektrisk anslutning där den inre positiva (heta/hot) ledaren är omgiven av negativa ledaren vilken blir en avskärmning mot elektrisk interferens/störningar.

UNISON

Att spela samma ton eller melodistämma med två olika instrument eller ljud.

USB

Universal Serial Bus är ett seriellt höghastighetsanslutningsprotokoll som tillåter upp till 127 enheter att kopplas ihop i kedja. USB-utrustning kan anslutas eller kopplas bort utan att en dator behöver stängas av och finns på senare datorer (PC och Mac) för anslutning av bildläsare, skrivare eller för MIDI-interface.

UV-22

En process utvecklad av Apogee Electronics för att öka det dynamiska omfånget i digitalt ljud. Finns i flera av Apogees produkter samt i pluginen MasterTools.

V

W

X

XG

Yamahas version av Rolands GS-standard vilket är ett tillägg till General MIDI-protokollet som innebär tillgång till fler ljud, ljudbanker och editering av ljud.

XLR

En tre-polig anslutning som främst används för signaler som är balanserade som exempelvis mikrofonanslutningar. Kallas även för Cannon, inte efter den fete tv-deckaren utan företaget som uppfann företeelsen.

Y

Y-LEAD

En "splittad" kabel som kan anslutas till två ingångar. De kan också anslutas till mixerinsertpunkter (för anslutning av en effekt till exempel) med en stereoanslutning i ena änden och två monokontakter i den andra.

Z

ZENITH

En term som beskriver en bandspelares tonhuvuds position om det är vertikalt (med rätt vinkel) mot bandets anläggningsyta.

ZERO CROSSING POINT

Den punkt där en vågformcykel korsar en tänkt mittlinje och går från att vara positiv till att bli negativ eller tvärtom.

ZIF SOCKET

En speciell sockel för exempelvis IC-kretsar, där man genom ett enkelt handgrepp kan ta loss, och sätta tillbaka chipet. En bra sak när en enhet måste uppdateras ofta så man slipper pilla med skruvmejslar, hårnålar och annat för att få loss dessa envetna siliconkrabbor.

ZIPPER NOISE

Tydliga missljud som uppstår när en effektparameter ändras i en digital effekt eller synt.

Å

Ä

Ö