• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Länets första konferens med fokus på biologisk mångfald genomfördes hösten 2022.

Summering av Rosenbergdagarna 2022.
Läs mer om föreläsarna och se filmen från dag 1.

*Konferensen 2022 medfinansierades med LONA-medel. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 


Här kan du se och ladda ned programmet för 2022
-
Rosenbergdagarna Program 2022.pdf

Se alla föreläsarnas föredrag här...

 Daniel Gustafson
Daniel Gustafson är biolog och arbetar som samordnare för grön infrastruktur och friluftsliv på Länsstyrelsen i Örebro län. Han har tidigare även arbetat med förvaltning av några av länets skyddade områden, bl.a. många år i Tivedens nationalpark.

helena_rygne 


Helena Rygne

Helena rygne är länsamordnare för miljöövervakning grön infrastruktur på Länsstyrelsen i Örebro län. 

Föredraget som pdf


Matsrosenberg 

Mats Rosenberg, föreläsare och fotograf.
Mats har varit kommunekolog i Örebro kommun under 25 år. Han har utvecklat kunskaper och praktiska tekniker inom återställande av natur och ligger bakom flera  storskaliga restaureringar, t.ex. Oset-Rynningeviken, Kvismaren och Tysslingen. Efter pensioneringen arbetar han som konsult inom landskapsrestaurering. Han har drivit fram utvecklingen av praktiska åtgärder för landskapsrestaurering. 


 

Per Karlsson Linderum, 

Per Karlsson Linderum, biolog och naturpedagog. 
Uppvuxen i Dalsland, numera rotad närking boende i Sköllersta. Fågelskådare och entomolog. Numera med stort fokus på trollsländor, nattfjärilar och artrika vägkanter. Författare till Närkes trollsländor. Arbetar som kommunekolog i Askersund, Laxå och Lekeberg.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna  

Clas Thor, reporter och författare. 
Bosatt i Örebro och med goda kunskaper om Erik Rosenbergs långa gärning. Tillsammans med fotograf Jan-Peter Lahall gav han 2002 ut den omfattande biografin Fågelliv betyder orden - Vandringar i Erik Rosenbergs riken.

Bland andra av hans böcker om ornitologi och natur märks Svansjön - Dagbok från Tysslingen (1996 och också tillsammans med Jan-Peter Lahall), En guide till Oset och Rynningeviken (2012) och Koltrasten - Sveriges nationalfågel (2021), båda tillsammans med fotograf Torbjörn Arvidson.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna 

Per Angelstam, prof. emeritus SLU Skogsmästarskolan.
Forskare med fokus på landskap som sociala och ekologiska system, ornitolog, och byggnadsvårdare i Bergslagen och Södra Lappland. Efter studier i Lund disputerade Per i Uppsala 1983, och han har utnämnts som professor vid BOKU i Wien, SLU, Rijksuniversiteit Groningen, och Norges Inlandsuniversitet där Per är anställd.

Per samarbetar med internationella tvärvetenskapliga forskargrupper, offentliga och ideella organisationer samt företag rörande referenstillstånd och planering för hållbara landskap, och folkbildning.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna 

Anders Wirdheim, journalist och fågelskådare.
Anders Wirdheim är fågelskådare sedan barnsben. De senaste 30 åren har han jobbat med fåglar, bland annat som redaktör för BirdLife Sveriges tidskrift Vår Fågelvärld under 20 år, men också med frågor som rör fågelskydd, naturvård och fågelforskning.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna 

Monica Pettersson, skogskonsulent Skogsstyrelsen.
Monica Pettersson arbetar både i Örebro och Södermanlands län inom Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet.

Hon är inventerare för Skogsstyrelsens återväxtuppföljning och gör den årliga regionala uppföljningen av Levande skogar. Hon sitter även med i arbetsgruppen för Regionalt skogsprogram i Sörmland.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna 

Ola Jennersten, internationell naturvård WWF.
Ola har arbetat inom WWF med internationell naturvård, framförallt art- och naturskydd, men även nationellt arbete. Han är även fotograf och författare, bland annat till boken Naturlycka.
Föredraget som pdf

 


 

Fredag 14 oktober

 

 

Registrering, fika och utställningar kl 8.30


 

 

Invigning av konferensen                                    

Anna Olofsson, länsråd, Länsstyrelsen i Örebro län

 

 

Presentation av Mats
Rosenberg

 Ewa-Leena Johansson, vice ordförande i Hopajola

 

 

Mångfaldens landskap – en levande bildexposé

Mats Rosenberg

 

 

Grön infrastruktur för den biologiska mångfalden

Daniel Gustafson, Helena Rygne, Länsstyrelsen

 

 

Fika och utställningar

 

 

 

Förändringar i Närkes fågelpopulation och dess orsaker                         

Anders Wirdheim, ornitolog & skribent

 

 

Övergripande situationen för insektsfaunan & naturvårdsexempel                                               

Per Karlsson Linderum, biolog 

 

 

Om Erik Rosenberg     

Clas Thor, författare

 

 

Utdelning av Rosenbergpriset 

Närkes Ornitologiska förening

 

 

 Lunch och utställningar

 

 

 

Skogsbruk och biologisk mångfald 

Monica Pettersson, Skogsstyrelsen

 

 

Skogsbruk och biologisk mångfald

Per Angelstam, prof. emeritus SLU Skogsmästarskolan

 

  Frågestund om skogsbruk och biologisk mångfald

 

 

Workshop

 

 

 

Fika och utställningar

 

 

 

Biologisk mångfald - från globalt till lokalt

Ola Jennersten, WWF

 

 

Prisutdelning av logga-tävling och information om lördag

 

 


 

Lördag 15 oktober

 

 

Samling kl 8.30 vid Stora Hjortstorp, Venan 413, 703 81 Örebro. Återsamling kl 14.00 med fika och summering av exkursionerna. Därefter guidning av Mats Rosenberg - förvandlingen av Oset-Rynningeviken. Avslutning kl 16.00.

 

 


Tema: Våtmarker & vattendrag

 

 

Markaskogen & Ässkog - Ett 500-årigt kulturlandskap som under senaste 5 åren fått ett ansiktslyft; granplanteringar som bytts tillbaka mot betesmark, utdikad åkermark som fått nya vattenspeglar.

 

 

Lindbacka - Bron som blev en damm som sen dämde. Hur kan man reparera skadan från mänsklig exploatering av vattendrag?

 

 

Naturens Teater, Rånnesta - Lunch

 

 

Tysslingen - En av Närkes finaste fågellokaler och erkända svansjö som på sikt kan komma att växa igen trots stora restaureringsinsatser under 30 år. Varför växer den igen och vad kan göras för att minska risken?

 

 


Tema: Skogslandskapet

 

 

Skymhyttan - hygge på Sveaskogs mark, 5 ha, 4-5 år gammalt.

 

 

Järle gård - Järle gård är en gammal fastighet med anor från 1600-talet. Gården som omfattar 85 ha skog och 35 ha åker/bete ligger i anslutning till Järleåns och Utterbäckens naturreservat. Sedan 2010 har skogen brukats kalhyggesfritt, vilket betyder att den är i början av en omställning.

 

 

Svalbo Café - Lunch

 

 

Hjälmarens lövskogar mellan Myrö och Vena - rester av trädbärande gräsmarker och ”ny naturskog” efter igenväxning av den ”blå bården”. Strategier för att öka lövskogens natur- & produktionsvärden.

 

 


Tema: Kulturlandskap & urban miljö

 

 

Kvarntorp - Kan den biologiska mångfalden spira i ett postindustriellt landskap präglat av tung industri, gruvbrytning, oljeutvinning och slagghögar?

 

 

Wärdshuset Utsikten - Lunch

 

 

Fjärilslandskapet - Ett projekt för ökad biologiska mångfald och friluftsliv i ett landskap präglat av kalkrika alvarsliknande marker med kalkbrott, ängar, gräsmarker och lövskogar.

 

 


Tema: Odlingslandskapet

 

 

Ormesta Åkrar - Arrenderad kommunal jordbruksmark.

 

 

Berga Gård - Kravgård på många ben. Produktion av KRAV-ägg, lammkött, spannmål. Café och gårdsbutik med bl.a. egenproducerade Lyckliga hönans glass.

 

 

Berga Skafferi - Lunch

 

 

Hidinge Gård - Pilotgård inom ”Odling i balans” som visar hur ekologi kan kombineras med ekonomi. Gården är stor producent av slaktsvin samt bedriver plogfri och integrerad växtodling av spannmål, oljelin, ärtor, potatis m.m. Nya typer av kantzoner utvecklas för att gynna biologisk mångfald.