• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Skyddad natur

Det finns flera sätt att skydda naturen på, exempelvis genom att bilda naturreservat, nationalparker, biotopskydd, teckna naturvårdsavtal med markägare m m. Här beskriv kort skillnaden mellan några av de olika skyddsformer som finns i Sverige.

Nationalparker 

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen och beslutas av riksdagen. I Örebro län har vi två nationalparker, Tiveden och Garphyttan

Natur- och kulturreservat 

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftsliv. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön. I Örebro län finns över 280 naturreservat och tre kulturreservat; Pershyttan, Karlslund och Sommaro. 

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna. Läs mer om Natura 2000 områden i Örebro län.

Andra skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt. Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.