• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Sök naturvårdsbidrag

Har du ett naturvårdsprojekt som du vill söka bidrag för? Hopajola stöttar både kommunala åtgärder och projekt inom ideella föreningar. Här nedan tipsar vi även om fler vägar att söka finansiering för naturvårdsinsatser.

Sök bidrag från Hopajola

Hopajola delar ut pengar till skydd och vård av biologiskt värdefulla naturområden i länet, till praktiska åtgärder som stärker den biologiska mångfalden och till naturvägledning. Vi stöttar både små och stora naturprojekt, både kommunala och projekt inom ideella föreningar. 

Projektansökningar tas emot löpande, beslut tas fyra gånger per år.

I ansökan ska dessa frågor besvaras:

  • Vad söker ni bidrag för?
  • Varför vill ni göra projektet?
  • Hur ska ni gå tillväga?
  • Tidsplan?
  • Fler finansiärer?
  • Budget

Hopajola behöver ha ansökan senast 2 veckor innan styrelsemötet.
Deadline för ansökningar år 2024 är 31/1, 1/5, 1/9, 1/11.

Skicka ansökan via e-post till: natur@hopajola.se
eller via vanlig post till:
Hopajola
Slottsgatan 13A
703 61 Örebro


Regionens vilt- & naturvårdsbidrag

1902 föddes Erik Rosenberg. Han var en av vårt lands främsta ornitologer och var även tidigt ute när det gällde att se sambanden mellan spridning av miljögifter i naturen och en ökande fågeldöd. Erik Rosenberg var också en viktig tillskyndare av och idégivare för att föreslå dåvarande landstinget att inrätta en vilt- och naturvårdskommitté.
 
Vilt- och naturvårdskommittén startade under slutet av 1930-talet som ett organ för att dela ut ”skottpengar” på kråkor. Senare innefattades även andra skadedjur. På 1950-talet omformulerades uppdraget till att stödja naturvårdsinsatser inom länet.
 
Kommittén har varit rådgivande till regionstyrelsen i ärenden som rör vilt- och naturvård. Kommittén ville bl a genom bidragsgivning skapa engagemang och möjlighet till praktiskt genomförande av konkreta vilt- och naturvårdsprojekt.
 
Från och med hösten 2019 hanteras Regionens vilt- och naturvårdsbidrag i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

 

Ansökan till Region Örebro län

Ideella föreningar och andra har möjlighet att söka medel från Region Örebro län till konkreta naturvårdsprojekt.  Vid behandling av ansökan kommer frågor som naturvårdsnytta, behov, engagemang och samarbete att tas upp vid bedömningen. För att nämnden skall kunna göra en korrekt bedömning skall ansökan innehålla information om ansvarig, målsättning, bakgrund, genomförande, kostnad, karta/ritning, ev medfinansiering och kontaktpersoner. Efter projektets genomförande skall en kortfattad återrapportering ske. 

Läs mer om naturvårdsanslaget här.

Under 2024 lämnar Region Örebro län inte ut några bidrag.

 


Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Vill du utföra åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller rekreation och friluftsliv? Då kan du söka Nokås-stöd. Läs mer. 

LONA-bidrag

Här hittar du information kring den lokala naturvårdssatsningen, som även kallas för LONA. Inom LONA kan kommunerna söka medel till naturvårdsprojekt från Länsstyrelsen. Föreningar kan också söka bidraget i samverkan med en kommun. 

LOVA-bidrag

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) är ockå ett statligt bidrag som ska bidra till att förbättra, bevara och skydda vattenmiljöer. Bidraget kan sökas av kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa. Läs mer om det här