• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Om Hopajola

Hopajola är en naturvårdsorganisation som samlar in pengar och arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i Örebro län. Namnet Hopajola är ett gammalt dialektalt uttryck för jorden vi äger och brukar gemensamt, d.v.s. byallmänningen.

Hopa står för allihopa och jola för jorden.

Hopajola är en ideell förening som arbetar för naturen i Örebro län. Organisationen bildades 1994 av Örebro läns landsting (idag Region Örebro län), länets kommuner, Naturskyddsföreningens länsförbund och lokala kretsar i Örebro län. De är medlemmar i denna unika samverkan för naturen i länet. Vi samarbetar även med Studiefrämjandet i våra guidningar och utbildningar. Verksamheten stöds av Hopajolas sponsorer och privatpersoner som vi benämner naturvärnare.

Varför Hopajola?

Många arter riskerar att försvinna just på grund av att deras livsmiljöer äventyras av mänskliga aktiviteter. Särskilt värdefulla biotoper som gammelskogar, ängs- och hagmarker samt våtmarker måste skyddas för att inte helt försvinna som naturtyper med förlust av biologisk mångfald som följd.

Fler och fler människor bor i stadsmiljö vilket gör att den dagliga kontakten med naturen blir svårare. Många har förlorat naturkänslan och kunskapen om hur viktig naturen är i vårt vardagsliv och för vår hälsa. Att ge människor möjligheter till betydelsefulla upplevelser i naturen är ett sätt att motverka detta. Det skapar förståelse för naturvärden och därmed viljan att bevara naturen och alla de arter som är helt beroende av den. Vi människor är också beroende av att ekosystemen i naturen fungerar, för vår egen överlevnad.

Vad gör Hopajola?

Vi samlar in pengar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga miljöer och deras tillhörande biologiska mångfald. 
 
Hopajolas naturskyddsarbete främjar fungerande ekosystem samt allmänhetens tillgång till och förståelse för naturen genom att bidra till reservatsbildning samt små och stora projekt. Pengarna samlas in från medlemsavgifter samt bidrag från företag, organisationer och privata personer.
 
Sedan 1994 har vi delat ut över 17 miljoner kronor till olika naturskydds- och naturvårdsåtgärder i Örebro län. Vi arbetar även för att underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärden i länet. I detta arbete bedriver vi Örebro läns naturguider.