• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Statlig naturvård

Naturvårdsverket har en nyckelroll för att genomföra naturvårdspolitiken. Naturvårdsverket ger råd och stöd till andra myndigheter och utvecklar bland annat strategier och metoder för naturskydd.

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.
Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Läs mer om Länsstyrelsens naturvårdsarbete här.

Skogsstyrelsen har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan uppnås. Detta innebär att skogsbruket ska bedrivas hållbart. Skogsområden kan avsättas för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Om du som skogsägare har områden som du vill undanta från produktivt skogsbruk finns det olika alternativ att bevara skogen.

Läs mer om Skogsstyrelsens naturvårdsarbete här.