• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Naturvård

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter. Men också om att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger.

Exempel på praktisk naturvård kan vara ängsslåtter, beteshållning, naturvårdsbränning, röjning av sly som inte gynnar den naturtypen som man försöker vårda. Det kan också handla om att anlägga dammar för salamandrar, bygga "grodövergångar" vid större vägar, restaurera vattendrag för att gynna fiskar och den sällsynta flodpärlmusslan.

Naturvård är också att sätta upp fågleholkar och att vintermata stannfåglarna. Att tillåta att igelkotten trivs i din trädgård genom att spara rishögar och ha det lite "stökigt" bland buskarna. Det är också att gynna fjärilar och bin genom vackra blommor och att värdesätta sälgen, det träd som slår ut först på våren och som därför är en viktig "frukost" till våra tidiga insekter. Naturvård är också att låta evighetsträd stå kvar i skogsbruket och att spara död ved i skogen, vilket gynnar väldigt många arter.

Naturvården är viktig för att säkerhetsställa den biologiska mångfalden. Arter, naturtyper och ekosystem försvinner i allt snabbare takt. Biologisk mångfald är mångfald inom arter mellan arter och av ekosystem. Den kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap, ett kärr eller något annat specifikt område.

 

Läs mer om naturvård och biologisk mångfald på Centrum för biologisk mångfald, på Länsstyrelsen i Örebro län, på Naturvårdsverket eller på Naturskyddsföreningen.