• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Bakgrunden till Rosenbergdagarna

År 2010 antog världens länder konventionen om biologisk mångfald (Aichimålen) för att förbättra situationen för den biologiska mångfalden och öka nyttan av ekosystemtjänster för alla. Inget av målen satta till 2020 nåddes. I många fall har situationen i stället försämrats, hoten mot grunden för människans överlevnad kvarstår.

Den sjätte massutrotningen pågår och en miljon arter riskerar att försvinna inom överskådlig tid. Fungerande ekosystem som är grunden för vår överlevnad kollapsar. Endast ett av Sveriges 16 nationella miljömål nås, för sex av dem är trenden negativ. Den nationella situationen sammanfattas av Naturvårdsverket med Mer behöver göras av hela samhället: av företag, kommuner, myndigheter och organisationer. De närmaste åren behöver alla öka takten i miljöarbetet för att nå målen (generationsmålet, de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen). Det gäller inte minst de mål som rör de globala ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden.

Trots att det pågår mycket arbete i Örebro län för att nå miljökvalitetsmålen så är miljötillståndet i länet sådant att Länsstyrelsen bedömer att åtgärdsarbetet behöver öka. Trenden är positiv för tre miljömål men neutral för fyra och negativ för två: Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Miljö- och friluftsorganisationer i Örebro län gör många insatser som gynnar biologisk mångfald, ofta med stöd av offentliga aktörer. För att påskynda och effektivisera det regionala arbetet har vi tagit initiativ till en återkommande konferens om biologisk mångfald i Örebro län.

Konferensen har getts namnet “Rosenbergdagarna” för att knyta an till, och bygga vidare på, de gärningar som gjorts av Erik respektive Mats Rosenberg. Deras gärningar som haft stor betydelse såväl regionalt som nationellt och spänner över hundra år, ska inspirera till ökade insatser för den biologiska mångfalden i Örebro län.

Mats Rosenberg

Rosenbergdagarna

Mats har varit kommunekolog i Örebro kommun under 25 år. Han har utvecklat kunskaper och praktiska tekniker inom återställande av natur och ligger bakom storskaliga restaureringar, t.ex. Oset-Rynningeviken, Kvismaren och Tysslingen. Efter pensioneringen arbetar han som konsult inom landskapsrestaurering. Uppskattad fotograf och föreläsare. Bosatt i Latorp mellan Tysslingen och Kilsbergen.

Rosenbergdagarna
Mats Rosenberg har genom sitt livsverk drivit fram utvecklingen av praktiska åtgärder för landskapsrestaurering. Mats har i sitt arbete lyckats med den svåra konsten att hjälpa naturen ta tillbaka av människan sargade och förstörda landskap.


Han står bakom tekniker för bland annat återskapande av naturmiljöer, transplantation av ytskikt och täckning av deponier. Det tätortsnära naturreservatet Oset och Rynningeviken har han omvandlat från Örebros baksida till framsida. Hans arbete har inspirerat många till att se att allt är möjligt, bara man vågar.

Här kan du läsa Hopajolas intervju med Mats, från jan 2023. 

Här kan du se när Mats tilldelades SLU naturvårdspris 2021 och höra hans intervju https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/naturvardspriset/

Källa: SLU Artdatabanken.