• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Övrigt:
Inventering fladdermöss i Örebro län, 1995 
Handläggare, naturreservatsfrågor, 1995 
Bergslagensvatten, kartering och inventering av sjöbottnar, 1996  
Inventering eklandskap/ädellövskog, 1997
Naturreservat Mantorpsskogen, Grängshytteforsen Norrbyhammar,  Liaskogen, 1997
Naturreservat Brunnstorpskärret, Utnäset, Råmossen/Lomtjärnsmossen, 1997 
Svartjärn, Gryten/Åsmossen, Höglunda, biotopskydd grov aspskog, 1997 
Bildande av biotopskydd fastighet Lindesbyn 16:1, 1998 
Informationsmaterial naturområden o reservat, 1998 
Handläggarresurs Länsstyrelsen, 1998 
Lövskogs- och fågelinventering, 1999 
Kinilla, eldpallkoja och tätning Klosstjärn dammen, 1999 
Floravakten 2000, övergripande naturinventering av Rödliştade arter, 2000 
Våtmark Västkärr, mottagarservice/infotavlor/parkering, 2000 
Rekrytering av länshandläggarresurs, 2000 
Inventering av skogsmiljöer för naturreservatsbildningar, 2001 
Projekt pilgrimsfalk, 2002 
Levande landsbygd – betesdjur, 2002 
Inventering skalbaggar och fjärilar, 2003
Inventering större vattensalamander, 2003 
Vitryggig hackspett biotop, 2003 
Filmprojekt ”vattnets väg”, 2004 
Rehabiliteringsdamm för sjöfågel hos Staffan Ullström, 2004 
Fågelvård, Staffan Ullström, 2004 
Hopajola i framtiden, 2006 
Kartläggning av skog, Hjärtats Eko, 2008 
Naturguidesamordning, NFÖL, 2008 
Guideprojekt, NFÖL, 2008 
Naturens år, 2009 
Kilsbergsbok, stödköp, 2009 
Skolstig Finnkulleberget, 2009 
Naturguidesamordning, NFÖL, 2009 
Guidesamordning 2011, NFÖL, 2010 
Skogsfestivalen i Haddebo, 2010 
Hopajola, centrum för naturvård, 2011 
Atlasinventering, 2011 
Erik Rosenbergsbok, 2011 
Närkes Flora, 2011 
Utgivning av nyhetsblad och guideprogram, 2011 
Atlasinventering 2011, 2012 
Blå bergens sång, 2012 
Skogsnätverket, 2012 
Blå bergens dag, 2013 
Natura 2000 och Rädda Vättern, 2013 
Författarafton om skog, 2014 
Tillgänglighetsanpassning, 2014 
Integration och naturguidning, 2015 
Bok om Svartån, 2015 
Naturvårdsbibliotek/uteteket, 2015 
Skogsnätverket, 2015 
Integration och naturguidning, 2016 
Fågelatlas stödköp, 2016 
Naturfoto och filmfestival, 2016 
Mulens marker, Tore Hagman i Viby, 2017 
Naturvård i valet, 2017, 2018
Naturpedagogisk utrustning, Naturens Teater, 2018 
Inspirationskväll "Naturvårdare för torpare", 2018 
Fågeltornsbygge, Hällefors ornitologiska förening, 2018 
Uppstart Fältbiologer, 2019 
Samordning Språka mellan tallarna, 2019 
Projekt Lärande vatten, 2019
Skogsinventering sö Närke, 2019
Bok om trollsländor i länet, 2019
Inventering av insekter, 2019
Ängsrestaurering vid Kilsbergsstugan, 2019
Åtgärd vid sjön Avern, 2019