• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Östergötlands län

Projekt i Östergötland

I Östergötland bedriver vi många olika projekt tillsammans med externa samarbetspartners som föreningar, kommuner och andra organisationer. Här är en sammanställning av dessa projekt.

Activate – Tillsammans för en aktiv fritid

Projekt Activate arbetar för att främja en hälsosam livsstil hos barn och unga. Vi jobbar för en ökad delaktighet i föreningslivet - både hos barn och även föräldrar för att ge barnen de bästa förutsättningar att vara delaktiga. Detta gör vi genom föreningsaktiviteter i utvalda bostadsområden i Norrköping och Motala. Vi arbetar med frilufts- och idrottsaktiviteter, föräldrautbildningar och utveckling av föreningar.

Activate är ett samarbete mellan Studiefrämjandet Östergötland, Friluftsfrämjandet och RF-SISU. Vi har stöd från Allmänna Arvsfonden för att, under 3 år, arbeta fram en samverkansmodell för att främja en hälsosam livsstil för barn och unga. Med start 1 januari 2021, ska vi, tillsammans med föreningar i Norrköping och Motala under tre år planera och genomföra aktiviteter som stimulerar till ökad delaktighet hos både barn och föräldrar.

Projekttid: 2021-01-01 – 2023-12-31
Finansiär: Allmänna Arvsfonden
Projektägare: Studiefrämjandet Östergötland
Samarbetspartners: RF-SISU Östergötland och Friluftsfrämjandet Region öst

Läs mer om Activate här!

Följ Activate på sociala medier!

För mer information, kontakta:

Ulrika Vesterlund, projektledare

Kontaktkortsbild
Ulrika Vesterlund Folkbildningsutvecklare

 

Centralen – en mötesplats för människor och föreningar i Motala

Studiefrämjandets koncept Centralen har en ambition till att bidra till en stimulerande fritid för vuxna, att ge en ökad möjlighet att delta i demokratiska processer samt att bidra till ett livskraftigt föreningsliv. Vi vill vara en bro mellan individer och föreningar samt bidra till samhällsengagemang.

Centralen är en öppen mötesplats där besökarna är med och påverkar utbudet. Vi välkomnar alla att komma till Väster i Motala och umgås en dag i veckan, få samhällsinformation, lyssna till föreläsningar, utbilda sig eller bara ta en fika. Möten mellan individer är utveckling!

Centralen är också en resurs för föreningar som vill komma i kontakt med nya medlemmar och en resurs för individer som är nyfikna på och vill veta mera om föreningslivet.

Projekttid: 2021-07-01 - 2022-04-31
Finansiär: Delegationen mot segregation (Delmos)
Projektägare: Motala kommun
Projektutförare: Studiefrämjandet Östergötland

Följ Centralen i Motala på sociala medier!

För mer information, kontakta:

Anneli Kullenberg, projektledare

Anneli Kullenberg kontaktkortsbild
Anneli Kullenberg Folkbildningsutvecklare

 

Centralen – en mötesplats för människor och föreningar i Finspång

Studiefrämjandets koncept Centralen har en ambition till att bidra till en stimulerande fritid för främst vuxna, att ge en ökad möjlighet att delta i demokratiska processer samt att bidra till ett livskraftigt föreningsliv. Vi vill vara en bro mellan individer och föreningar samt bidra till samhällsengagemang. Vi finns i centrala Finspång på Bergslagsvägen 8.

Centralen fokuserar på arbetet med delaktighet och möten mellan personer i olika situationer och positioner i Finspång. I samarbete med Röda Korset, Finspångs kommun och lokala föreningar skapar vi möjligheter till möten, dialog och delaktighet för att motverka segregation.

Verksamheten som Centralen erbjuder skapas i dialog med deltagare och vi möter de behov som uppstår. Möten, dialoger, utbildningar, föreläsningar kommer att fylla lokalen. Vi vill skapa förståelse och delaktighet i samhället. Detta kommer vi att göra genom att människor möts och samtal startar.

Projekttid: 2021-05-15 - 2023-04-31
Finansiär: Delegationen mot segregation (Delmos)
Projektägare: Studiefrämjandet Östergötland
Samverkanspart: Röda Korset Finspång/Hällesta

Följ Centralen i Finspång på sociala medier!

För mer information, kontakta:

Sara Svensson, projektledare

Sara Svensson Folkbildningsutvecklare

 

Upptäck Finspångs natur

Genom att stimulera till aktiviteter i naturen tillsammans vill vi skapa insikt, medvetenhet och förståelse för vår natur samt kunskap om rättigheter och skyldigheter i den svenska allemansrätten.

Projektet avser att utföra aktiviteter för målgruppen nyanlända/utrikesfödda som är ovana att vistas i naturen för att på så vis sprida kunskap om Allemansrätten med hjälp av individens egna upplevelser.

Vi planerar för flertalet återkommande och regelbundna aktiviteter i naturområden i och runt Finspång. Dessa genomförs i samverkan mellan Studiefrämjandet och Röda Korset i samarbete med andra intresserade lokala föreningar. Projektet kommer också att belysa hälsoaspekten med att vistas och aktivera sig i naturen.

Projekttid: 2021-05-20 – 2022-07-31
Finansiär: Naturvårdsverket
Projektägare: Studiefrämjandet Östergötland
Samverkanspart: Röda Korset Finspång/Hällesta

För mer information, kontakta:

Sara Svensson, projektledare

Sara Svensson Folkbildningsutvecklare

 

Vi är Motala – föräldrastöd till nyanlända del 2

I samarbete med Motala kommun genomför Studiefrämjandet sedan den 1 september 2019 samordnade och gruppbaserade föräldrastödsinsatser riktade primärt till utrikesfödda, nyanlända föräldrar.

Ett sammanhållet föräldrastöd innebär att verksamma på de olika arenorna behöver en nära och kontinuerlig kommunikation för bästa möjliga samordning. Genom att nyttja gemensam kunskap och erfarenhet ökar möjligheten att anpassa stödet till de olika behov som finns i föräldragruppen.

Projektets grundläggande syfte och mål är att hjälpa utrikesfödda nyanlända föräldrar att orientera sig i sin föräldraskapsroll i Sverige – inte minst i förhållande till förskola och skola. Målsättningen är att bidra till en ökad föräldrakompetens så att deltagarna känner sig trygga och självständiga i sin föräldraroll och delaktiga i sina barns uppväxt.

Studiefrämjandet genomför i projektet studiecirklar i materialet Älskade barn, utbildar cirkelledare från målgruppen i materialet samt utbildar och handleder brobyggare. Brobyggare är personer från målgruppen som anställs in i projektet och vars arbete är att skapa en större förståelse för kommunens samlade föräldrastöd ute hos målgruppen. Projektet har genomförts i en del 1 med start i september 2019.

Projekttid: 2021-08-01 - 2022-07-31
Finansiär: Länsstyrelsen Östergötland, §37A
Projektägare: Motala kommun, Öppna förskolan, Barncentrum, Bryggan
Projektsamverkanspart: Studiefrämjandet Östergötland

Följ Vi är Motala på sociala medier!

För mer information, kontakta:

Anneli Kullenberg, projektledare

Anneli Kullenberg kontaktkortsbild
Anneli Kullenberg Folkbildningsutvecklare

 

Tillsammans för hela familjen – öppen förskola som mötesplats för språk och integration, del 2

Projektet syftar till att underlätta för nyanlända småbarnsfamiljers etablering i Norrköping genom att lotsa till Öppen förskola/förskola, studie- och yrkesvägledning, språkstöd, föräldraskapsstöd och aktiviteter som stärker föräldrars och hela familjers egenmakt över sitt liv och sin hälsa. Som ett led i detta introducerar vi familjerna till det svenska samhället och föreningslivet.

Alla våra aktiviteter vill vi ska öka delaktigheten för våra familjer och chansen för dem att kunna delta i många olika sammanhang i vårt samhälle. Vår förhoppning är också att våra utrikesfödda familjer ska kunna etablera kontakt med svenskfödda familjer utifrån föreningslivet.

Ett mål är att hitta en modell för samverkan där helhetssynen kring familjerna genomsyrar de aktörer som finns kring familjerna.

Aktiviteter som genomförs i projektet

Föräldragrupper i Vägledande samspel/ICDP, Älskade barn/tonår (Studiefrämjandet), Språktimme/Tematräffar med fokus på språk, föräldraskap och samhälle (Studiefrämjandet), Lära tillsammans (grupper eller integrerat i den ordinarie verksamheten på Öppna förskolan), Fördjupad introduktion i förskola/öppen förskola , Familjeläger/Dagläger med fokus på jämställt föräldraskap (Älskade barn, Vägledande samspel)

Projektet har genomförts i en del 1 med start i juni 2019.
Projekttid: 2021-01-01 - 2022-06-30
Finansiär: Länsstyrelsen Östergötland, §37A
Projektägare: Norrköpings kommun, Öppna förskolan
Projektsamverkanspart: Studiefrämjandet Östergötland

För mer information, kontakta:

Anna Ahlstedt, projektledare

Anna Ahlstedt Folkbildningsutvecklare

 

Natur och Cykel för alla

Norrköpings kommun har i samarbete med Studiefrämjandet i Östergötland, sedan 2017, genomfört LONA-projektet Alla i naturen. I projektet har utrikesfödda personer genom olika insatser tagit del av och fått kunskap om naturen i allmänhet och allemansrätten i synnerhet.

Kommunen och Studiefrämjandet vill nu arbeta vidare med våra erfarenheter och skapa en varaktig naturvägledarutbildning för och med nyanlända inom kommunen.

Vi kommer i samarbete med Cykelfrämjandet genomföra cykelutbildningar samt utbilda cykelinstruktörer ur målgruppen, även detta, förutom som transport, en källa till god hälsa med möjligheter att komma ut i naturen och också större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Denna del av projektet fokuserar på kvinnor.

Målgruppen exkluderas från en stor del av samhället – naturen. Vi ser ett stort behov av att motverka detta för att skapa inkludering och möjligheter till hälsofrämjande insatser. Vi vill bryta den okunskap som gör att många i generationer väljer bort att vistas i naturen – vi vill genom att nå de vuxna skapa förutsättningar för barnen.

Syfte med projektet är att skapa varaktiga förutsättningar för att få fler vuxna nyanlända som idag inte nyttjar naturen, att vilja vistas där. Vi vill skapa förutsättningar för målgruppen att delta i svenska samhällets största källa till positiv hälsa - naturen.

Den här idén möter upp flera av de strategiska vägval som finns beskrivna i den regionala strategin för att nå friluftsmålen i Östergötland 2020-2030 ”Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling om friluftslivet till allmänheten” Kanske främst vägval nr 3: Öka och utveckla informationen om friluftslivet till allmänheten och vägval nr 5: Erbjuda aktiviteter och möjliggöra friluftslivsutövande för prioriterade målgrupper, boende och besökare.

Projekttid: 2021-09-01 - 2023-06-30
Finansiär: Länsstyrelsen Östergötland, §37A
Projektägare: Norrköpings kommun
Projektsamverkanspart: Studiefrämjandet Östergötland

För mer information, kontakta:

Josefine Hermansson, projektledare

Josefine Hermansson Folkbildningsutvecklare

 

Ambassadörsprojektet - Motala

Motala är fullt av krafter som arbetar för att utveckla och driva på den positiva känsla som finns i kommunen. Både från den ideella sektorn och genom kommunens initiativ Vi är Motala. Och för att kunna göra mer för fler har nu Erikshjälpen och Studiefrämjandet i samarbete med Motala kommun gått ihop i ett gemensamt projekt för att utbilda lokala ambassadörer i bostadsområdena Ekön, Charlottenborg och Väster.

Insatsen kommer handla om att utbilda och engagera lokala ambassadörer. De kommer sedan med utgångspunkt i sina kontaktnät arbeta för ökad integration och engagemang i angivna bostadsområden.

En viktig del i arbetet är att de boende själva får vara med och forma insatsen utifrån de behov de ser i dag. Det kan exempelvis handla om att arbeta med föräldrastöd, nattvandring, fotbollsträning, språkträning eller start av föreningsverksamhet.

Samtidigt som ambassadörerna är med och utvecklar och genomför konkreta aktiviteter skapas möjligheter till personlig utveckling via skräddarsydda utbildningar, stöd och erfarenhetsutbyte.

Projekttid: 2021-05 -01 - 2023-04-31
Finansiär: Delegationen mot segregation (Delmos)
Projektägare: Erikshjälpen
Samverkanspart: Studiefrämjandet Östergötland

För mer information, kontakta:

Karin Larsson, projektledare

Karin Larsson Folkbildningsutvecklare
 • Text: Marie Andersson
 • Senast ändrad: 8 december 2021