• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Studiefrämjandets integritetspolicy

Studiefrämjandet är ett studieförbund som erbjuder studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. För att kunna bedriva folkbildande verksamhet behöver vi samla och behandla personuppgifter. Syftet med denna policy är att förklara vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa, samt vilka rättigheter du har som registrerad deltagare i vår verksamhet.

1. Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

Studiefrämjandet förbundet (802003–2895) är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Studiefrämjandet förbundet är ytterst anordnare av all statsberättigad folkbildningsverksamhet som sker inom Studiefrämjandet, vilket betyder att vi också är ytterst ansvariga för behandling av personuppgifter insamlade i samband med verksamhet som genomförts med någon av våra samverkansparter, exempelvis med någon av våra medlems- eller samarbetsorganisationer. Samma regler gäller som vid verksamhet där endast Studiefrämjandet är arrangör

1.1 Laglig grund

Dataskyddsförordningen föreskriver att all behandling av personuppgifter måste ha ett tydligt ändamål och ska vila på laglig grund.

Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.

I de fall du anmäler dig till en kurs, utbildning eller annat arrangemang hos oss ingår du ett avtal, vilket gör att vi även kan behandla dina personuppgifter utifrån den lagliga grunden avtal.

1.1.1 Avtal

Studiefrämjandet behandlar personuppgifter för att administrera kursverksamhet och kommunicera med registrerade deltagare. Denna personuppgiftsbehandling sker med stöd av den rättsliga grunden avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till Studiefrämjandet. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan följden bli att du inte kan delta i folkbildningsverksamheten.

1.1.2 Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare

Studiefrämjandet behandlar personuppgifter för att tillgodose förordningskrav samt Folkbildningsrådets och andra bidragsgivares krav på att kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Studiefrämjandets verksamhet, exempelvis deltagarundersökningar och longitudinella studier. Denna personuppgiftsbehandling sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Inom ramen för denna personuppgiftsbehandling kan personuppgifter komma att samköras mellan två eller flera av de tio studieförbunden med ändamålet att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs.

Den lagliga grund som gäller för de olika typer av behandlingar vi utför beskrivs närmare nedan i matrisen under rubriken 1.4 Vad använder vi personuppgifterna till?.

2.0 Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar och lagrar personuppgifter du lämnar till oss när du registrerar dig för deltagande i folkbildande verksamhet, exempelvis till en kurs, en studiecirkel, en utbildning eller för att delta i ett av våra arrangemang. Registrering kan bland annat ske via föranmälan i våra webbformulär, via telefon eller i samband med en verksamhet som du närvarar vid.
Vi kan även komma att hämta data från andra källor, t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, samt register som används för kreditbedömning.

Vi behandlar och lagrar också personuppgifter som du skickat till oss i samband med rekrytering.

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från din webbläsare. När du besöker vår hemsida studieframjandet.se behandlar vi personuppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

Mer information om detta hittar du under Om webbplatsen

2.1   Vad använder vi personuppgifterna till?

Personuppgifterna används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, administrera ditt kursdeltagande, ge dig god service samt för direkta marknadsföringsändamål kopplat till vår verksamhet. Det senare kan du när som helst välja att avsäga dig.

Studiefrämjandet behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är nödvändigt för verksamhetens genomförande och en förutsättning för statsbidragen, detta med stöd av dokumentet Förordning om statsbidrag till folkbildningen (2015:218).

2.1.1 Hur personuppgifter behandlas och samlas in

Studiefrämjandet kan komma att motta personuppgifter från andra studieförbund i syfte att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs såsom beskrivs under rubriken 1.1.2 Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare. 

2.2 Lagringstid

Som huvudregel sparas personuppgifter för de ändamål som angetts ovan under det verksamhetsår en registrerad deltar i Studiefrämjandets verksamhet och i upp till 24 månader därefter.

Studiefrämjandet kan dock komma att spara vissa personuppgifter längre på beslut, begäran eller riktlinjer från Folkbildningsrådet, författning eller myndighet. Det kan exempelvis gälla krav från Folkbildningsrådet på att under viss tid i efterhand kunna följa upp, utvärdera och kvalitetsgranska Studiefrämjandets verksamhet.

Vid rekrytering sparar vi dina personuppgifter i upp till sex månader efter avslutad rekrytering.

Studiefrämjandet är även skyldiga att lagra närvarolistor och kulturprogramrapporter, vilka innehåller personuppgifter, i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078).

Studiefrämjandet raderar eller anonymiserar personuppgifter som det inte längre finns någon rättslig grund att behandla

Här hittar du en översikt över vilka uppgifter vi sparar och på vilken laglig grund vi gör det.

2.3 Överföring av uppgifter till tredje part

Studiefrämjandet lämnar inte ut dina personuppgifter eller säljer dem till tredje part.

Personuppgifter kan komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, företag som Studiefrämjandet har tecknat avtal med avseende IT-drift, analys, tryck, distribution och marknadsföring. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Studiefrämjandet anger i enlighet med tecknade personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgifter kan komma att delas med de föreningar med vilka vi bedriver folkbildande verksamhet. Dessa parter tar ansvar för den behandling av personuppgifter som sker efter det att vi överfört uppgifterna till dem, i enlighet med tecknade personuppgiftsdelningsavtal.

Studiefrämjandet kan komma att överföra personuppgifter till andra studieförbund på grund av krav för att säkerställa att regler och villkor för statsbidrag följs såsom beskrivs under rubriken 1.1.2 Tillgodose förordningskrav och krav från bidragsgivare. 

Utöver detta kan vi även bli skyldiga att, på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut, lämna ut data som följer av beslutet t.ex. till polisen eller annan myndighet. 

2.4  Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi lägger stor vikt vid säker hantering av dina personuppgifter. Vi använder oss av lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer till att förvalta personuppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka att data sprids för utomstående eller går förlorade. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus.

2.5  Dina rättigheter

2.5.1 Registerutdrag

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Studiefrämjandet kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad. Begäran av registerutdrag sker i första hand med hjälp av en digital tjänst, i vilken du vidimerar din identitet med hjälp av BankID. Ditt registerutdrag skickas då till den e-postadress som du uppger i samband med att registreringen genomförs.

För det fall du som deltagare inte har möjlighet att begära registerutdrag på digital väg är det möjligt att besöka något av våra kontor för begäran om registerutdrag.  I sådant fall kommer du att få legitimera dig i samband med att begäran av registerutdrag sker. I dessa fall kommer registerutdraget att sändas till din folkbokföringsadress.

2.5.2 Rättelse och radering

Studiefrämjandet har ansvar att se till att den data vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis ovan nämnda bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av avtalet.

Begäran om rättelse registreras genom vår digitala tjänst, se information under rubriken 2.5.1 Registerutdrag.

2.5.3 Rätt att begränsa behandlingen

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direkta marknadsföringsändamål. Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter som baseras på intresseavvägning eller samtycke.

2.5.4 Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

2.5.5 Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige.  Om du anser att Studiefrämjandet hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se kontaktuppgifter nedan.

2.5.6 Klagomål

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Telefon 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Kontaktuppgifter Studiefrämjandet riksförbundet

Besöksadress Gustavslundsvägen 137, 16751 Bromma
Telefon 08-545 707 00
Postadress Box 38 184, 100 64 Stockholm
E-post: gdpr.info@studieframjandet.se

 • Text: Förbundsstyrelsen
 • Senast ändrad: 27 oktober 2021