• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte för Studiefrämjandet Mitt

Studiefrämjandet Mitt kallar lokala och regionala medlemsorganisationer inom avdelning Mitts verksamhetsområde (Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna) samt styrelse, valberedning och revisorer till ordinarie årsmöte 2021.

Tid: Onsdagen den 14 april kl. 18:00

Plats: Digitalt via Teams.

Årsmöteshandlingar och anslutningslänk sänds ut till anmälda ombud via mejl.

Rösträtt enligt bilaga (§ 7 i stadgan, se nedan)

Anmälan till årsmötet 2021 med uppgifter om namn, adress, telefon och vilken medlemsorganisation man är ombud för görs till: sylvia.gutierrez@studieframjandet.se senast den 23 mars.

Välkomna!

Utdrag ur årsmötesprotokoll:
Studiefrämjandet Mitt 2020-06-16
§ 25
Fastställande av antalet ombud från medlemsorganisationerna vid
kommande årsmöte enligt §7.


Beslutades att fastställa antalet ombud från medlemsorganisationerna till ett ombud /regional MO och tre ombud /lokal MO vid nästkommande årsmöte enligt §7 i stadgan.

Enligt § 7 i Stadgar för Studiefrämjandets avdelning

Avdelningsårsmötet består av röstberättigade ombud utsedda av medlemmarna enligt § 5 samt av styrelsens ordförande och övriga ledamöter. Avdelningsårsmötet ska årligen ta ställning till
kommande års antal röstberättigade ombud.


Regional enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation utser ett eller två ombud. Lokal enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation och lokalt ansluten medlemsorganisation utser tre eller fem ombud. Om det inom avdelningens verksamhetsområde finns flera regionala enheter inom samma medlemsorganisation utser dessa mellan sig ett eller två röstberättigade ombud.


Om medlemsorganisation saknar regional enhet inom avdelningens verksamhetsområde, utser de lokala enheterna för medlemsorganisationen mellan sig ett eller två röstberättigade ombud. Om en medlemsorganisation har flera än en lokal enhet inom avdelningens verksamhetsområde utser
dessa mellan sig tre eller fem röstberättigade ombud.


Varje nationellt ansluten medlemsorganisation kan alltså representeras av lägst fyra och högst sju röstberättigade ombud på årsmötet. Nationellt ansluten medlemsorganisation som saknar regional och lokal enhet inom distriktets verksamhetsområde har inte rätt att utse ombud.


Varje regional och lokal enhet av nationellt ansluten medlemsorganisation inom avdelningens verksamhetsområde har rätt att sända var sitt ombud till årsmötet med närvaro- och yttranderätt. Till ombud för medlem vid avdelningsårsmöte kan inte utses ledamot av Studiefrämjandets
avdelningsstyrelse.


Anställda inom Studiefrämjandet får inte utses till ombud.

 • Text: Fredrik Thimeradh
 • Senast ändrad: 24 februari 2021