• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Möten och utbildningar inför stämman

Inför förbundsstämman 27 maj genomförs två dialogmöten för ombuden att diskutera de ärenden som förbundsstämman ska fatta beslut om. Utöver detta genomförs två utbildningstillfällen i mötesverktygen Zoom och VoteIT. Observera att samtliga förberedande aktiviteter, kräver föranmälan som kommer skickas ut till alla anmälda till stämman.

Dialogmöten

Syftet med de förberedande dialogmötena är att fördjupa dialogen mellan förbundsstämmans ombud och förbereda de ärenden som förbundsstämman ska fatta. Vi ser gärna att så många ombud som möjligt närvarar vid dessa möten för att skapa möjlighet att lyssna in förslag och diskussion i stämmans kommande beslut. Det gör att ombuden får möjlighet till större delaktighet och inflytande kring förbundsstämmans beslut samt att beslutsprocessen fördjupas och förbättras.

Dialogmöte #1:

Datum och tid: 22 maj 18:00 - 21:00

Plats: Zoom (Möteslänk skickas till anmälda ombud)

Ärende:

  • 18.00 Motioner och förbundsstyrelsens förslag
  • 19.00 Mål för hela organisationen utifrån Studiefrämjandets strategi
  • 20.00 Ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för riksförbundets verksamhet

Anmälan: Inbjudan till dialogmötet skickas till anmälda ombud.

Vid dialogmötet presenteras förslag kring de olika ärendena. Dialogmötet inleds med en presentation av punkterna och därefter följer möjlighet till dialog mellan stämmans ombud.

Dialogmöte #2: 

Datum och tid: 24 maj 18:00 - 20:00

Plats: Zoom (Möteslänk skickas till anmälda ombud)

Ärenden: Personval

Anmälan: Inbjudan till dialogmötet skickas till anmälda ombud.

Vid dialogmötet presenterar valberedningen sina förslag och därefter följer möjlighet till dialog mellan stämmans ombud.

Praktiskt

Inga formella beslut kommer att fattas vid de förberedande mötena. Däremot är det möjligt att inkomma med yrkanden i anslutning till ett dialog- och informationsmöte. Yrkanden skrivs in i VoteIT under det ärende som yrkandet berör. Från och med att förbundsstämman öppnar i VoteIT den 15 maj kan ombuden skriva in yrkanden. 

Alla möten leds av en medarbetare från Studiefrämjandets riksförbund, som kommer att agera moderator under mötet. Vid varje förberedelsemöte finns minst en ledamot från förbundsstyrelsen närvarande.

Alla förberedelsemöten kommer att spelas in och delas med förbundsstämmans ombud, för dem som eventuellt vill titta igen eller för dem som inte hade möjlighet att delta i mötet.

Möteslänk med inbjudan till de förberedande mötena skickas ut till de som anmält sig till mötena. 

Mötena genomförs i Zoom. Säkerställ att du innan har läst igenom informationen under "Digitala mötesverktyg".

Utbildningstillfällen Zoom och VoteIT

Inför förbundsstämman erbjuder vi ett par utbildningstillfällen där ombud, gäster och mötesdeltagare får en grundläggande genomgång av Zoom och mötesverktyget VoteIT. Det är starkt rekommenderat att alla ombud och gäster deltar vid ett av dessa tillfällen.  

Det är även ett perfekt tillfälle för ombuden att testa den utrustning som ska användas under förbundsstämman.

Utbildningarna genomförs vid följande tillfällen:

15 maj kl. 18-18.30 Zoom och kl. 18.30- 19.30 VoteIT

16 maj kl. 18-18.30 Zoom och kl. 18.30- 19.30 VoteIT

Anmälan: Inbjudan till utbildningarna skickas till anmälda ombud.

Läs gärna informationen om Zoom här på stämmowebben innan utbildningen.

För mer information om VoteIT se vår informationssida här på stämmowebben.