• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Möten och utbildningar inför stämman

Inför förbundsstämman 13 juni genomförs ett dialogmöte för ombuden att diskutera de ärenden som förbundsstämman ska fatta beslut om. Utöver detta genomförs två utbildningstillfällen i mötesverktygen Teams och VoteIT.

Dialogmöte

Syftet med det förberedande dialogmötet är att fördjupa dialogen mellan förbundsstämmans ombud och förbereda de ärenden som förbundsstämman ska fatta. Vi ser gärna att så många ombud som möjligt närvarar vid detta möte för att skapa möjlighet att lyssna in förslag och diskussion i stämmans kommande beslut. Det gör att ombuden får möjlighet till större delaktighet och inflytande kring förbundsstämmans beslut samt att beslutsprocessen fördjupas och förbättras.

Dialogmöte:

Datum och tid: 10 juni kl. 18:00 - 20:00

Plats: Teams (Möteslänk skickas till anmälda ombud)

Ärenden:

  • Förbundsstyrelsens förslag – Ny organisationsstruktur
  • Fastställande av ekonomisk ersättning till förtroendevaldabundsstyrelse, revisorer och valberedning
  • Val av vice förbundsordförande samt en ledamot till och med ordinarie förbundsstämma 2025 

Dialogmötet inleds med en presentation av punkterna och därefter följer möjlighet till dialog mellan stämmans ombud. 

Inbjudan och möteslänk till dialogmötet skickas till anmälda ombud.

Praktiskt

Inga formella beslut kommer att fattas vid det förberedande mötet. Däremot är det möjligt att inkomma med yrkanden i anslutning till ett dialog- och informationsmöte. Yrkanden skrivs in i VoteIT under det ärende som yrkandet berör. Från och med att förbundsstämman öppnar i VoteIT den 3 juni kan ombuden skriva in yrkanden. 

Mötet leds av en moderator under mötet och minst en ledamot från förbundsstyrelsen finns närvarande.

Mötet kommer att spelas in och delas med förbundsstämmans ombud, för dem som eventuellt vill titta igen eller för dem som inte har möjlighet att delta i mötet.

Mötet genomförs i Teams. Säkerställ att du innan har läst igenom informationen under "Digitala mötesverktyg".

Utbildningstillfällen Teams och VoteIT

Inför förbundsstämman erbjuder vi ett par utbildningstillfällen där ombud, gäster och mötesdeltagare får en grundläggande genomgång av Teams och mötesverktyget VoteIT. Det är en stark rekommendation att alla ombud deltar i ett av dessa tillfällen även om du deltagit tidigare år för att skapa trygghet inför mötet. VoteIt har gjort en ganska omfattande uppdatering så flera delar ser lite annorlunda ut från tidigare förbundsstämmor. Ombuden väljer det datum som passar bäst.

Det är även ett perfekt tillfälle för ombuden att testa den utrustning som ska användas under förbundsstämman.

Utbildningarna genomförs vid följande tillfällen:

3 juni kl. 18-19.30 

4 juni kl. 18-19.30 

Utbildningarna inleds med fokus på Teams och därefter VoteIT.

Anmälan: Inbjudan till utbildningarna skickas till anmälda ombud.

Läs gärna informationen om Teams här på stämmowebben innan utbildningen.

För mer information om VoteIT se vår informationssida här på stämmowebben.