• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Årets tema för Hållbarhetsfestivalen

Hållbarhet i vid bemärkelse är alltid det övergripande fokuset för Hållbarhetsfestivalen, men varje år har vi även ett speciellt tema. I år är temat är inkluderande övergång - "Inclusive Transition".

Tema 2024: Inlusive Transition

Precis som tidigare år är temat det samma som WIN WIN Gothenburg Sustainability Award har för årets prisutdelning. Priset är ett av världens ledande hållbarhetspriser och har delats ut årligen sedan 2000 i Göteborg.

Årets tema handlar om hur vi kan genomföra nödvändiga förändringar för att uppnå en klimatpositiv värld på ett sätt som upplevs både inkluderande och rättvist; en inkluderande övergång.

Temat ligger helt i linje med hur vi som studieförbund och folkbildare vill ta oss an hållbarhetsfrågorna. Hållbarhetsfestivalen ska visa att omställningen är genomförbar, positiv och nära.

Studiefrämjandets vision och förhoppning för Hållbarhetsfestivalen är att arbetet kring den ska vara bidragande till samarbeten för genomförande av omställning för att nå de globala målen i Agenda 2030. Festivalen kan även stärka grupper och föreningars arbete kring hållbarhet, exempelvis genom ökad samverkan med olika lokala aktörer. 

Hållbarhet

Vad menar vi med hållbarhet? Kanske tänker du på klimat och miljö när du hör ordet hållbarhet, men det innefattar flera aspekter och vi fokuserar på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle blir det viktigt att se hur dessa aspekter så ofta är sammanlänkade. Om vi vill arbeta mot ett hållbart samhälle behöver vi fånga upp flera perspektiv samtidigt. 

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att upprätthålla en balans och harmoni i ekosystemen på jorden för att säkerställa deras långsiktiga överlevnad och välmående. Det innebär att använda och förvalta naturresurser på ett sätt som inte skapar obalans, överutnyttjande eller förstör ekosystem. 

Ekologisk hållbarhet handlar om att upprätthålla funktionsdugligheten hos jordens biologiska, geologiska och kemiska system såsom pollinering, medeltemperatur, grundvattennivåer, ozonlagret, erosion, biologisk mångfald, med mera. Det handlar också om att minska användningen av fossila bränslen och övergå till förnybara energikällor, samt att minska föroreningar och avfall som kan skada miljön och dess organismer. 

Social hållbarhet

En socialt hållbar samhällsutveckling innebär att grundläggande mänskliga behov såsom mat, vatten, hälso- och sjukvård, utbildning, bostäder och socialt skydd tillgodoses för alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller socioekonomisk status.

Det handlar om att säkerställa rättvisa och inkluderande sociala system, såsom fungerande rättssystem, socialförsäkringssystem, skyddsnät för de mest sårbara och sociala normer som främjar jämlikhet och respekt för mångfald.

Social hållbarhet innebär också att främja socialt kapital, det vill säga att bygga starka sociala relationer, förtroende och samhällssammanhållning, vilket är avgörande för att skapa ett varaktigt demokratiskt samhälle.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att sträva efter en ekonomi som är balanserad, ansvarsfull, inkluderande och långsiktigt stabil. En som tar hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och därmed inte medför negativa konsekvenser på den ekologiska och sociala hållbarheten.

En central roll handlar om att hitta nya, rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller. Begrepp som ”cirkulär” och ”regenerativ ekonomi” utforskar exempelvis nya affärsmodeller och bygger på ekonomiska system som baseras på förnybara resurser som går att återvinna om igen.