• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Stämmokompendium

Här hittar du stämmokompendiet som samlar samtliga handlingar till Studiefrämjandets extra förbundsstämma 13 juni.

Kompendiet innehåller alla handlingar som rör den extra förbundsstämman och omfattar både praktisk information och handlingar till de ärenden som stämman ska hantera. 

Stämmokompendium i sin helhet

Fullständigt stämmokompendium

Stämmohandlingar uppdelade per punkt

1. Förbundsstämman öppnas

2. Val av minst två ordföranden för förbundsstämman

3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för stämman

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

5.1 Preliminär röstlängd

5.2 Ombudsfördelning

6. Fråga om närvaro- och yttranderätt på stämman

7. Fråga om stämmans behöriga utlysande

8. Fastställande av föredragningslista och besluts-och arbetsordning för förbundsstämman

9. Val av kommitté på tre personer som förbereder val av valberedning enligt punkt 14

10. Förbundsstyrelsens förslag - ny organisationsstruktur

10.1 Missiv - Ny organisationsstruktur

10.2 PM - Ny organisationsstruktur

10.3 Förslag på nya stadgar för Studiefrämjandets förbund

10.4 Övergångsregler för Studiefrämjandet

10.5 Förslag på arbetsordning för valberedning i Studiefrämjandets avdelning

10.6 Förslag på arbetsordning för valberedning i Studiefrämjandets förbund

10.7 Förslag på VP och budgetprocess

11. Fastställande av ekonomisk ersättning till förtroendevalda

11.1 Valberedningens förslag till ekonomisk ersättning

12. Val av vice förbundsordförande 

12.1 Presentation av valberedningens förslag till vice förbundsordförande

13. Val av en ledamot i förbundsstyrelsen

13.1 Presentation av valberedningens förslag till ordinarie ledamot

14. Val av en ledamot i valberedningen

15. Justering av personval

16. Ordet är fritt

17. Extra förbundsstämman avslutas

 

Övriga dokument

Förord Förbundsordförande

Förslag till beslutsordning och program

Guide till förbundsstämman

Förslag till arbetsordning

Deltagarlista

Förslag till föredragningslista extra förbundsstämman 13 juni 2024

Här hittar du protokoll och stämmohandlingar från föregående stämma