• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Stämmokompendium

Här hittar du stämmokompendiet som samlar samtliga handlingar till Studiefrämjandets förbundsstämma 27 maj.

Kompendiet innehåller alla handlingar som rör den extra förbundsstämman och omfattar både praktisk information och handlingar till de ärenden som stämman ska hantera. 

Stämmokompendium i sin helhet

Fullständigt stämmokompendium.

Stämmohandlingar uppdelade per punkt

1. Förbundsstämman öppnas

2. Val av minst två ordföranden för förbundsstämman

3. Anmälan av styrelsens beslut om sekreterare för stämman

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

5.1 Preliminär röstlängd

5.2 Ombudsfördelning

6. Fråga om närvaro- och yttranderätt på stämman

7. Fråga om stämmans behöriga utlysande

8. Fastställande av föredragningslista och besluts-och arbetsordning för förbundsstämman

9. Val av kommitté på tre personer som förbereder val av valberedning enligt punkt 26

10. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning

10.1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2021

10.2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2022

11. Revisorernas berättelse

11.1 Revisionsberättelse 2021

11.2 Revisionsberättelse 2022

12. Fastställande av resultat- och balansräkning, förslag till disposition av fastställt resultat

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

14. Rapport från förbundsstyrelsens arbete och uppdrag från föregående förbundsstämma

14.1 Rapport från förbundsstyrelsens arbete från föregående stämma

15.Motioner och förbundsstyrelsens förslag

15.1a Förbundsstyrelsens förslag – förändrade stadgar för Studiefrämjandet

15.1b Förbundsstyrelsens förslag – Ändamålsbestämda medel

15.2a Motion - gällande normalstadga för avdelning

15.2b Förbundsstyrelsens svar på motion

16. Fastställande av mål för hela organisationen utifrån Studiefrämjandets strategi

16.1 Om mål för hela organisationen från strategi

16.2 Mål för hela organisationen

16.3 Bilaga 1. 2131 - Studiefrämjandets kompass mot framtiden

16.4 Bilaga 2. Förslag Statsbidrag till verksamhet

17. Fastställande av ekonomiska riktlinjer samt ekonomisk ram för riksförbundets verksamhet

17.1 Ekonomiska riktlinjer och ekonomisk ram för riksförbundet

18. Fastställande av ekonomisk ersättning till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning

18.1 Valberedningens förslag till ekonomisk ersättning

19. Val av förbundsordförande för två år

19-21.1 Valberedningens förslag till förbundsstyrelse

19-21.2 Presentation av valberedningens arbete och förslag till förbundsstyrelse

20. Val av vice förbundsordförande för två år

21. Val av nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för två år

22. Anmälan av val av personalrepresentant och personlig ersättare som adjungeras till förbundsstyrelsen

23. Fastställande av process och villkor för avdelningarnas upphandling av registrerat revisionsbolag

24. Fastställande av arbetsordning för förtroendevald revisor

24.1 Arbetsordning för förtroendevald revisor i studiefrämjandets förbund

24.2 Arbetsordning för förtroendevald revisor i studiefrämjandets avdelning

25. Val av auktoriserad revisor, med personlig, auktoriserad ersättare, förtroendevald revisor samt ersättare för den förtroendevalda revisorn, alla för två år

25.1 Valberedningens förslag till val av revisorer

26. Fastställande av arbetsordning för valberedningen

26.1 Arbetsordning för valberedning för studiefrämjandets förbund

26.2 Arbetsordning för valberedning för studiefrämjandets avdelning

27. Val av fem ledamöter i valberedning för två år, varav en sammankallande

28. Justering av personval

29. Ordet är fritt

30. Förbundsstämman avslutas

 

Övriga dokument

Förslag till beslutsordning och program

Guide till förbundsstämman

Förslag till arbetsordning

Deltagarlista

Förslag till föredragningslista förbundsstämman 27 maj 2023

Här hittar du protokoll och stämmohandlingar från föregående stämma