• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Nya strategiska mål 2016-2021

I slutet av maj samlades ombud från hela landet i Tällberg till Studiefrämjandets förbundsstämma. Ett av de viktigaste besluten gällde nya Strategiska mål. Förslaget antogs efter några justeringar och det innebär att Studiefrämjandet nu stakat ut riktningen för de kommande sex åren. (Ur Cirkeln nr 3 2015)

Strategiska mål inleds med orden ”Studiefrämjandet ska vara en progressiv kraft i samhället.” Målen grundar sig i ett antal samhällsutmaningar; klimatkrisen, ökade klyftor, hot mot folkhälsan etc.
– Det är samhällsområden där vår folkbildning kan få stor betydelse för enskilda människor och för samhällsutvecklingen i stort, säger Johnny Nilsson, Studiefrämjandets förbundschef.

Att målen sätts för hela sex år är en nyhet. Tidigare planer har gällt endast två år.
– Långsiktigheten gör att våra avdelningar kan kraftsamla och veta att det är dessa prioriteringar som gäller för flera år framåt.

Riksdagen har angett fyra syften med stödet till studieförbunden. Strategiska mål tar avstamp i dessa, och kopplar dem till Studiefrämjandets profil.
– Hållbarhet är det centrala begreppet i vår folkbildning. Att fler deltar, lär sig mer, engagerar sig och påverkar, det bidrar till ett mer hållbart samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt, säger Johnny Nilsson.

STRATEGISKA MÅL I SAMMANFATTNING

Starkare demokrati

 • Ökad verksamhet med medlemsorganisationerna.
 • Samarbete med fler föreningar och nätverk.
 • Erbjuda aktiviteter som ger fler möjlighet att utöva demokratiskt inflytande i samhället.

Ökat miljöansvar

 • Erbjuda folkbildning inom miljö- och klimatområdet.
 • Erbjuda verksamhet inom natur, djur, odling och naturvård.

Ökad mångfald

 • Ökat samarbete med etniska föreningar – och verksamhet som stärker invandrades delaktighet i samhället.
 • Möten och dialog mellan människor med olika bakgrund och förutsättningar.

Bättre folkhälsa

 • Erbjuda verksam inom natur, djur, kultur, jakt och friluftsliv.
 • Erbjuda kunskap och aktivitet för att främja hälsa och goda levnadsvanor.

Mer kultur till fler

 • Driva på för en mer jämställd och jämlik musikscen. Breddad musikverksamhet, deltagar- och genremässigt.
 • Erbjuda verksamhet inom spelkultur och dans.
 • Stärkt folkbildning inom deltagarkultur och kultur för och med ungdomar. Involvera fler kulturella uttrycksformer.

Ur Cirkeln nr 3 2015.