• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Stor granskning i Studiefrämjandet

I projekt Fenix har Studiefrämjandet granskat den verksamhet som rapporterats in som grund för statsbidrag 2017–2019. Resultatet är att sex procent av verksamheten stryks retroaktivt och att bidrag nu ska återbetalas till Folkbildningsrådet. (Ur Cirkeln nr 1 2021)

Skärpta kvalitetskrav gör att bidrag betalas tillbaka

Bakgrunden till Fenix är de oegentligheter som de senaste åren upptäckts i Studiefrämjandet i Västerbotten, Västmanland och senast i Järva i Stockholm, där flera studieförbund var inblandade.

Folkbildningsrådet krävde våren 2020 att Studiefrämjandet skulle göra en fördjupad granskning av verksamheten i hela landet. Ett likande krav riktades hösten 2020 till de övriga studieförbunden. Nu har rapporten Genomlysning av Studiefrämjandets verksamhet 2017–2019 lämnats till Folkbildningsrådet.

Projekt Fenix är den största genomlysning som någonsin gjorts i Studiefrämjandet. Alla 14 avdelningar har medverkat och många aspekter av verksamheten har utretts och analyserats. I Fenix har man bland annat tittat på kostnadsersättningar, jävssituationer, närvarokrockar och på frågan om Studiefrämjandets ansvar som anordnare, när cirklar sker i samverkan med föreningar.

Rimlighetstak

Vad säger då resultatet av Fenix? Det är väldigt lite fusk och oegentligheter som upptäckts. Att Studiefrämjandet ändå valt att stryka så stor del av verksamheten beror främst på att ribban höjts för vad som kan anses vara rimligt.

”Nationella rimlighetstak och strykningsgrunder” har tagits fram. Förenklat går de ut på att det inte anses rimligt att en anställd ska kunna vara ansvarig för väldigt stora volymer av statsbidragsrapporterad verksamhet. Det har satts ”volymtak” för antal studietimmar, antal arrangemang och antal cirkelledare per anställd arrangemangsansvarig. Verksamhet som överstiger volymtaket anses riskabel, utifrån att det bedöms vara svårt att säkerställa att den är korrekt.

Komplex fråga

Är det då befogat att stryka verksamhet i efterhand, även där det inte är bevisat att fel och oegentligheter har begåtts? Frågan har diskuterats livligt i Studiefrämjandet, inte minst utifrån konsekvensen att mycket pengar nu ska betalas tillbaka.

I rapporten redovisas resonemang om var ”rimlighetsgränserna” ska dras. Frågan är komplex, men enligt rapporten finns en ”viss samsyn” i organisationen om att det finns risker med att en anställd ansvarar för alltför stora volymer verksamhet.

Det som nu väntar är att en enhetlig bedömning av rimlighet ska tas fram. Här handlar det sannolikt om kvantitativa mått men även om kvalitativ uppföljning.
Parallellt med detta ska Studiefrämjandet fortsätta verka för ett fördelningssystem av statsbidraget till studieförbunden som i högre grad värderad kvalitet framför kvantitet.

Vill du veta mer om projekt Fenix och rapporten, kontakta cirkeln@studieframjandet.se.

Folkbildningsrådet godkände Fenix

Folkbildningsrådet beslutade den 17 mars 2021 att godkänna Fenixrapporten, och ser fram emot att Studiefrämjandet fortsätter arbetet med kvalitet och etik.

Därmed godkändes även Studiefrämjandet som statsbidragsberättigat studieförbund för 2020, ett beslut som rådet har avvaktat med i väntan på den genomlysning av verksamheten de tidigare krävt, och som låg till grund för Fenixprojektet.

Ur Cirkeln nr 1 2021.

  • Text: Thomas Östlund
  • Senast ändrad: 1 april 2021