• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Så tycker partierna om folkbildningen

Vad säger riksdagspartierna om studieförbund och folkbildning? Vår tidning Cirkeln ställde tre frågor till de åtta partierna, och har även spanat lite på deras partiprogram, valplattformar, webbplatser och riksdagsmotioner. (Ur Cirkeln nr 2 2022)

Tre frågor till partierna

 1. Vilken är er grundinställning till folkbildning och studieförbund – varför?
 2. Vilken är studieförbundens viktigaste uppgift?
 3. Något ni vill ändra i statens stöd till studieförbunden?

Centerpartiet

 1. Vår grundinställning är att folkbildning och studieförbundsverksamhet är omistligt i vårt samhälle och av stor betydelse för såväl den enskilda deltagaren som för samhället i stort.
 2. Att erbjuda ett sätt att bilda sig tillsammans med andra inom områden som man själv är intresserad av. Möjligheten att själv ta initiativ till en studiecirkel och få stöd genom den struktur som studieförbunden erbjuder är den del av det som är unikt med denna form och som är så värdefullt.
 3. Vi vill se ett fortsatt högt stöd till studieförbunden. Det studieförbunden kan bidra med i form av bland annat bildning, kultur och ökad delaktighet kommer att behövas än mer i samhället i hela landet.

Spaningar

 • 179 sökträffar på ”studieförbund” på www.centerpartiet.se.
 • Ur valplattformen 2022: ”En fristående folkbildning har mycket stor betydelse i tider då demokratiska värden ifrågasätts.”
 • Ur idéprogrammet: ”Möjligheten till bildning och ett livslångt lärande är berikande både för individen och samhället.”
 • Medlem i Studieförbundet Vuxenskolan.

Kristdemokraterna

 1. Vi anser att folkbildningen fyller en mycket viktig funktion i samhället. Studieförbunden och folkhögskolorna gör det möjligt för individer att välja en utbildningsform som passar ens egna behov. För många personer utgör det också en andra chans till att finna en väg in i arbetslivet.
 2. Folkbildning ska på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna att ta till sig ny kunskap och nya värderingar. Studieförbunden är viktiga verktyg för integrationsarbetet.
 3. Det är viktigt att det statliga stödet till studieförbunden används på rätt sätt. Uppgifter om systematiskt fusk i studieförbundens verksamheter har skadat trovärdigheten. Samtidigt har studieförbunden centralt tagit fram ett handlingsprogram mot fusket. Vår bedömning om anslagen kommer därför beakta riksrevisionens granskning av stödet.

Spaningar

 • 3 sökträffar på ”studieförbund” på www.kristdemokraterna.se.
 • Valmanifest med fyra prioriterade områden. Inget om studieförbund.
 • Folkbildning nämns i idéprogrammet – för ett rikt kulturliv och livslångt lärande.
 • Har motionerat om att ”studieförbunden har en unik roll i integrationsarbetet”.
 • Samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Liberalerna

 1. Vi ser folkbildningens betydelse och viktiga roll för att höja kunskapsnivån i samhället. Studieförbunden är ett nav i kulturens infrastruktur. De är unika genom att arrangera kulturaktiviteter även på mycket små orter.
 2. Folkbildningen gör människor till medskapare i stället för passiva konsumenter av kultur och bildning. Genom att vara fri och frivillig ger den ett frihetligt värde i sig, samtidigt som den når och lyfter dem som kanske inte kommit till sin rätt i det formella utbildningssystemet. Det gäller inte minst personer som är särskilt utsatta, exempelvis med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 3. Stödet ska präglas av långsiktighet. Trenden att det generella stödet minskar till förmån för korta projekt (som vart och ett för sig kan vara nog så lovvärda) där det offentliga beställer verksamhet behöver vändas.

Spaningar

 • 44 sökträffar på ”studieförbund” på www.liberalerna.se.
 • Inget om studieförbund i valmanifestet 2022.
 • Ur partiprogrammet: ”Såväl folkhögskolan som studieförbunden är viktiga utbildningsformer som breddar människors möjligheter att lära nytt hela livet.”
 • Medlem i Studieförbundet Vuxenskolan.

Miljöpartiet

 1. Folkbildningen ska vara fri och frivillig: den står fri från påverkan utifrån och bygger på frivillighet i deltagandet för alla inblandade. Folkbildningen är inkluderande, den attraherar olika människor och hämtar deltagare brett ur alla grupper i befolkningen. Därmed skapar den förutsättningar inte bara för individen utan också för ett inkluderande samhälle.
 2. Studieförbunden ska ge möjlighet för alla människor att bildas genom hela livet och ge fler människor möjlighet att öka sin kunskap och bildning. De är också viktiga för kulturlivet i hela landet.
 3. Vi vill se ett ökat stöd till studieförbunden, skapa fler platser på folkhögskolorna och öka andelen generellt stöd i stället för projekt och riktade bidrag.

Spaningar

 • 20 sökträffar på ”studieförbund” på www.mp.se.
 • Föreningsliv folkbildning och idrott finns som politikområde från A-Ö. Där står att partiet vill ge mer stöd till föreningsliv och studieförbund.
 • Ur partiprogrammet: ”Vi tror på folkbildningen och det livslånga lärandet. När alla får möjlighet att bidra och möjlighet att välja sin väg i livet, kan ett starkt samhälle byggas.”
 • Samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

Moderaterna

 1. De har en viktig roll i samhället. Dels genom att bidra till ökad kunskap och bildning hos befolkningen men också genom att öka gemenskapen och bidra till ökad demokrati.
 2. Att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.
 3. Vi vill utvärdera bidragssystemet och tillsynen av studieförbunden. Vi vill också samla bidragsstödet och tillsynen av civilsamhället till en opartisk myndighet, istället för Folkbildningsrådet, som är en ideell förening, som i dag både ger bidrag och utövar tillsyn. Vi vill också skärpa kraven och säkerställa att bidrag aldrig riskerar främja eller stödja radikalisering, hedersförtryck, våldsbejakande extremism eller hat och hot mot HBTQI-personer.

Spaningar

 • Ingen sökträff på ”studieförbund” på www.moderaterna.se.
 • Politikområdet Civilsamhälle innehåller fyra konkreta förslag, bland annat att mer av folkbildningens resurser ska riktas till barn, ungdomar, nyanlända och för att öka människors möjligheter till arbete.
 • Medlem i Medborgarskolan.

Socialdemokraterna

 1. Folkbildningen har spelat en viktig roll för demokratins framväxt och fortsätter utveckla demokratin genom samtal och gemensamt lärande. Genom att erbjuda bildning genom livet utan tvång kan människor växa och utvecklas på andra sätt än i skolan och på arbetsmarknaden.
 2. Folkbildningen ska särskilt se till att nå dem med kortast utbildning. Folkbildningen har ofta tagit stort ansvar vid särskilda händelser – flyktingvågen 2015, under pandemin och nu för Ukraina. Ni bidrar också till att bryta segregation och isolering.
 3. Fler insatser behövs så att folkbildningen kan utvecklas i hela landet. Studieförbundens verksamhet ska värnas, utvecklas i hela landet och ses som en viktig del i alla människors möjlighet till livslångt lärande.

Spaningar

 • 11 sökträffar på ”studieförbund” på www.socialdemokraterna.se.
 • Folkbildning finns med i partiets politik A-Ö på webbplatsen. Partiet vill ”värna folkbildningens självständighet och oberoende”.
 • Ur partiprogrammet: ”All kunskapsförmedling måste ge redskapen att självständigt tolka och värdera information. … I detta arbete har den idéburna folkbildningen en central roll.”
 • Medlem i ABF.

Sverigedemokraterna

 1. Vi har en positiv grundinställning till folkbildningen och studieförbund. De har utgjort en av grundbultarna för framväxten av den svenska demokratin. Regeringens förda politik har dock inneburit att folkbildningsväsendet till stor del blivit ett integrations- och utbildningsprojekt. Sverigedemokraterna ser hellre att folkbildningen ska ägna sig åt det ursprungliga demokrati- och bildningssyftet.
 2. Att fortsätta verka utifrån sina två kärnuppgifter – bildning och demokrati. Samt fortsätta nå ut brett och speciellt till de grupper som vanligtvis inte söker sig till folkbildningen.
 3. De senaste åren har regeringen kraftigt höjt folkbildningsanslagen utifrån ett integrations- och utbildningssyfte, och inte det huvudsakliga bildningssyftet och demokratisyftet. Detta ställer vi oss inte bakom. Vi omprioriterar därför dessa medel till andra kulturområden.

Spaningar

 • Ingen sökträff på ”studieförbund” på www.sd.se.
 • Har motionerat om att en ”oberoende aktör” bör fördela bidraget till folkbildningen.
 • Inget om studieförbund och folkbildning i Valplattform 2022.
 • Inte med i något studieförbund.

Vänsterpartiet

 1. Vi har en mycket positiv inställning. Studieförbunden är viktiga i arbetet för en stark demokrati. Folkbildningen ger utrymme för människor med olika bakgrund att mötas och utvecklas. Fritt och frivilligt är en förutsättning för att verksamheten utgår från den enskilda människans vilja att lära. Den grunden vill vi värna. Med närvaro i alla kommuner når man ut med kultur och bidrar med viktigt stöd till föreningslivet.
 2. De har många viktiga uppgifter. Grunden är att bidra till ökade kunskaper hos befolkningen och därmed stärka människors makt över sitt eget liv.
 3. Det är oroande att de kommunala bidragen till studieförbunden har sjunkit med 60 procent de senaste åren. Vi jobbar lokalt mot de nedskärningarna. Om inte trenden vänder kan statens bidrag behöva öka i stället men vi har inte budgeterat för det. De senaste åren har vi föreslagit förstärkningar av folkhögskolornas bidrag.

Spaningar

 • 2 sökträffar på ”studieförbund” på www.vansterpartiet.se.
 • Under politikområdet Kultur står att ”viktiga aktörer för ett levande kulturliv är det ideella föreningslivet och folkbildningen. Det är viktigt att dessa har bra förutsättningar och goda villkor att verka.”
 • Medlem i ABF.

Ur Cirkeln nr 2 2022.

 • Text: Thomas Östlund
 • Senast ändrad: 1 september 2022