• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Ideellt arbete är lika stort nu som då

”Vi är de sista entusiasterna.” ”Föreningslivet håller på att dö.” Sådana nedslående röster kan ibland höras från föreningsaktiva. Inget kan vara mer felaktigt. En ny studie har gjorts om medborgerligt engagemang. (Ur Cirkeln nr 1 2021)

NY STUDIE OM MEDBORGERLIGT ENGAGEMANG:

Forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola har regelbundet under trettio år studerat befolkningens ideella arbete, genom intervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen.

Många av frågorna har varit desamma i nästan trettio år, vilket ger en unik möjlighet att se hur människors engagemang har förändrats över tid – eller snarare inte förändrats. För det visar sig att på många områden har inga stora förändringar skett.

Fyra aspekter

Forskarna skiljer på fyra aspekter av vad de kallar för medborgerligt engagemang (se nedan). Ideellt arbete är en av dessa aspekter.

Över hälften, 51 procent, uppger att de under det senaste året utfört ideellt arbete kopplat till någon förening eller organisation. Sedan 1992 har denna siffra varierat mellan 48 och 53 procent. Tvärt emot vad många tror har alltså andelen som arbetar ideellt inte förändrats nämnvärt de senaste tre decennierna.

Självfallet är det stor variation på engagemanget. Vissa gör någon enstaka insats, andra ägnar en stor del av sin vakna tid åt ideellt arbete. De som arbetar ideellt gör det i genomsnitt 18 timmar per vecka. Denna siffra från 2019 är den högsta någonsin i de sex undersökningar som gjorts sedan 1992, då antalet var 13 timmar per vecka.

Det som kanske förvånar är att ideellt arbete är vanligast i medelåldern, 40-54 år, där 62 procent arbetar ideellt. Forskarna förklarar det med att det är en tid i livet då ”många är exponerade för sociala arenor där de kommer i kontakt med ideella organisationer”. Andelen äldre som arbetar ideellt har ökat på senare år. I åldern 75–84 år gör nästan hälften, 47 procent, ideella insatser.

Män och högutbildade

Vilka arbetar då ideellt? De återfinns i alla grupper, men forskarna har hittat samband. Ideellt arbete är vanligare bland män, högutbildade och personer vars föräldrar också arbetat ideellt. I storstäderna är det dock mindre vanligt än i övriga landet.

Innehållet i de ideella insatserna skiftar. Vanligt är praktiskt och administrativt arbete i föreningar. Att sitta i styrelsen, vara ledare, arbeta med utbildning och information är annat som många ägnar sig åt. Idrottsföreningar och fritidsorganisationer toppar listan för det ideella arbetet.

Forskarna har även ställt frågor om motiven för att arbeta ideellt. I rutan visas resultaten. De motiv som är viktigast kopplar forskarna till vad de kallar en ”social motivdimension” – att känna gemenskap och göra något för andra. Egennyttiga motiv, främst kopplat till jobb och karriär, hör däremot till de minst betydelsefulla.

Moralisk skyldighet

Överlag har människor en positiv inställning till ideellt arbete. Mer än en tredjedel, 35 procent av de tillfrågade, instämmer i påståendet att ”alla har en moralisk skyldighet att arbeta ideellt någon gång under sitt liv.”

Den siffran har dock minskat på senare år, och är dessutom lägre bland yngre. Det här kan, menar en del forskare, tolkas som att de värderingar som präglat den svenska folkrörelsetraditionen håller på att försvagas.

Hela 82 procent instämmer dock i påståendet att ”ideellt engagemang hjälper människor att ha en aktiv roll i ett demokratiskt samhälle”. Som studien visar är det många som gör allvar av detta – och ägnar sin fritid åt ideellt arbete. Ryktet om föreningslivets och det ideella engagemangets död verkar alltså vara överdrivet.

Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019. Redaktörer: Johan von Essen och Lars Svedberg. Utgiven 2020 av Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Fyra aspekter av medborgerligt engagemang

I rapporten lyfts fyra aspekter av medborgerligt engagemang fram:

1. Ideellt arbete

Frivilligt och oavlönat arbete, ofta med koppling till en ideell organisation. Allt från att baka bullar 
i fotbollsföreningen till styrelseuppdrag i ett politiskt parti.

 • 51 % gör ideella insatser i föreningar.
 • 78 % av dem som arbetar ideellt är medlem i den organisation där de gör insatser.

2. Informella insatser

Ideellt arbete inom och utom det egna hushållet, som till exempel att vårda anhöriga och hjälpa grannar med snöskottning. Här kan det vara lite svårt att dra gränser, men eget hushållsarbete som matlagning och städning 
räknas inte hit.

 • 46 % hjälper regelbundet någon utanför det egna hushållet.

3. Politiskt deltagande

Här handlar det om en rad uttryck för medborgarnas politiska deltagande – engagemang i politiska partier, valdeltagande, protestaktiviteter, direkta kontakter med politiker etc.

 • 26 % har deltagit i upprop/namninsamling senaste året.
 • 9 % har kontaktat en politiker senaste året.

4. Givande

Givande handlar om i vilken grad människor ger frivilliga bidrag till ideella ändamål.

 • 86 % av kvinnorna och 76 % av männen har skänkt en gåva det senaste året.
 • Internationellt bistånd och medicinsk forskning är de i särklass vanligaste områden människor ger pengar till.

Motiv till ideellt arbete

På en skala från 1 (inte viktigt) till 7 (mycket viktigt) har människor värderat olika motiv för att arbeta ideellt.

Mycket viktiga skäl att arbeta ideellt

 • Att du deltar i ett gott sammanhang eller gemenskap när du arbetar ideellt: 5,7
 • Att du gör något konkret inom det område du är engagerad: 5,5
 • Att du kan visa medkänsla med personer som har det sämre än vad du har: 5,5

Mindre viktiga skäl att arbeta ideellt

 • Att du upplever tvång eller förväntan från andra att arbeta ideellt: 2,4
 • Att kunna skriva in i ditt CV eller få ett intyg på att du har arbetat ideellt: 2,6
 • Att du får kontakter som kan hjälpa dig i yrkeslivet: 3,2

Ur Cirkeln nr 1 2021.

 • Text: Thomas Östlund
 • Senast ändrad: 1 april 2021