• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Tema 2023

Hållbarhet i vid bemärkelse är alltid det övergripande fokuset för Hållbarhetsfestivalen men varje år har vi även ett speciellt tema. I år är det Motverka Desinformation. Mer om det längre ner på denna sida.

Vad menar vi med “Hållbarhet

De flesta tänker på klimat och miljö när de hör ordet hållbarhet men begreppet innefattar fler aspekter - ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

För att skapa ett hållbart samhälle även för kommande generationer blir det viktigt att se hur dessa aspekter så ofta är sammanlänkade - och om vi vill arbeta mot ett hållbart samhälle behöver vi fånga upp flera perspektiv samtidigt. 

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att upprätthålla en balans och harmoni i ekosystemen på jorden för att säkerställa deras långsiktiga överlevnad och välmående. Det innebär att använda och förvalta naturresurser på ett sätt som inte skapar obalans, överutnyttjande eller förstör ekosystem. 

Ekologisk hållbarhet handlar om att upprätthålla funktionsdugligheten hos jordens biologiska, geologiska och kemiska system såsom pollinering, medeltemperatur, grundvattennivåer, ozonlagret, erosion, biologisk mångfald, med mera. Det handlar också om att minska användningen av fossila bränslen och övergå till förnybara energikällor, samt att minska föroreningar och avfall som kan skada miljön och dess organismer. 


Social hållbarhet

En socialt hållbar samhällsutveckling innebär att grundläggande mänskliga behov såsom mat, vatten, hälso- och sjukvård, utbildning, bostäder och socialt skydd tillgodoses för alla människor oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller socioekonomisk status.

Det handlar om att säkerställa rättvisa och inkluderande sociala system, såsom fungerande rättssystem, socialförsäkringssystem, skyddsnät för de mest sårbara och sociala normer som främjar jämlikhet och respekt för mångfald.

Social hållbarhet innebär också att främja socialt kapital, det vill säga att bygga starka sociala relationer, förtroende och samhällssammanhållning, vilket är avgörande för att skapa ett varaktigt demokratiskt samhälle.


Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att sträva efter en ekonomi som är balanserad, ansvarsfull, inkluderande och långsiktigt stabil. En som tar hänsyn till både ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och därmed inte medför negativa konsekvenser på den ekologiska och sociala hållbarheten.

En central roll handlar om att hitta nya, rättvisa och resurseffektiva affärsmodeller. Begrepp som ”cirkulär” och ”regenerativ ekonomi” utforskar exempelvis nya affärsmodeller och bygger på ekonomiska system som baseras på förnybara resurser som går att återvinna om igen. 


Motverka Desinformation

Hållbarhetsfestivalen följer varje år WIN WIN Gothenburg Sustainability Awards tema som år 2023 är motverka desinformation. 

Digitalisering har förändrat hur människor interagerar med varandra på ett djupgående sätt. Ny teknologi tillåter oss att knyta an och ha kontakt med människor över hela världen, dela kunskap och skapa förutsättningar för den framtid vi önskar. 

Internet har blivit avgörande för gräsrotsrörelser som kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling att nå ut på bred front. Det har möjliggjort för människor att höja sina röster att nå ut globalt på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. 

Men det finns mörkare och mer oroande aspekter av vår digitalisering. Under de senaste åren har vi sett hur desinformation haft styrkan att manipulera vår bild av händelser i samhället, vår politiska diskussion och våra val. Digitala plattformar används för att öka polarisering och orsaka intolerans av andras åsikter. 

För att möjliggöra motståndskraftiga och hållbara samhällen behöver vi hitta vägar att använda internet för att främja demokrati, hållbar utveckling och folkrörelser som kämpar för en bättre värld samtidigt som vi behöver mildra de risker av desinformation som vi nu ser så tydligt. Att skapa motåtgärder mot desinformation är vitalt för funktionen av vårt moderna offentliga samtal.

Teman tidigare år

2020 Biologisk mångfald

2021 Antikorruption

2022 Hållbar akvakultur