• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Bakgrunden till Rosenbergdagarna

År 2010 antog världens länder konventionen om biologisk mångfald (Aichimålen) för att förbättra situationen för den biologiska mångfalden och öka nyttan av ekosystemtjänster för alla. Inget av målen satta till 2020 nåddes. I många fall har situationen i stället försämrats, hoten mot grunden för människans överlevnad kvarstår.

Den sjätte massutrotningen pågår och en miljon arter riskerar att försvinna inom överskådlig tid. Fungerande ekosystem som är grunden för vår överlevnad kollapsar. Endast ett av Sveriges 16 nationella miljömål nås, för sex av dem är trenden negativ. Den nationella situationen sammanfattas av Naturvårdsverket med Mer behöver göras av hela samhället: av företag, kommuner, myndigheter och organisationer. De närmaste åren behöver alla öka takten i miljöarbetet för att nå målen (generationsmålet, de 16 miljökvalitetsmålen och etappmålen). Det gäller inte minst de mål som rör de globala ödesfrågorna, klimatet och den biologiska mångfalden.

Trots att det pågår mycket arbete i Örebro län för att nå miljökvalitetsmålen så är miljötillståndet i länet sådant att Länsstyrelsen bedömer att åtgärdsarbetet behöver öka. Trenden är positiv för tre miljömål men neutral för fyra och negativ för två: Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Miljö- och friluftsorganisationer i Örebro län gör många insatser som gynnar biologisk mångfald, ofta med stöd av offentliga aktörer. För att påskynda och effektivisera det regionala arbetet har vi tagit initiativ till en återkommande konferens om biologisk mångfald i Örebro län.

Konferensen har getts namnet “Rosenbergdagarna” för att knyta an till, och bygga vidare på, de gärningar som gjorts av Erik respektive Mats Rosenberg. Deras gärningar som haft stor betydelse såväl regionalt som nationellt och spänner över hundra år, ska inspirera till ökade insatser för den biologiska mångfalden i Örebro län.