logo
Studiecirkel

Vad är en studiecirkel?

I studiecirkeln möts en liten grupp för att lära sig något tillsammans – av eget intresse och av fri vilja. Det finns cirklar i alla tänkbara ämnen.

  • Det är alltid frivilligt att delta i en studiecirkel och gruppen har stor frihet att själva utforma studierna.

 

  • Arbetsformerna, hur man jobbar i cirkeln, varierar beroende på gruppens förutsättningar och behov.

 

  • Alla cirklar ska ha en cirkelledare som är godkänd av Studiefrämjandet. Cirkelledarens roll kan variera beroende på gruppens behov och vad det är för typ av cirkel (se nedan).

 

  • Alla studiecirklar kan bedrivas helt eller delvis på distans om man vill.

 

  • Det finns några regler för studiecirklar. Skälet är att studieförbunden får offentliga bidrag för att anordna cirklar och då krävs viss kontroll av verksamheten.

 

Olika typer av studiecirklar

Lite förenklat kan man dela in Studiefrämjandets cirklar i tre olika grupper, även om det inte går några skarpa skiljelinjer mellan grupperna:

 

• Kamratcirkel

Kamratcirkel, kompiscirkel eller ”fri cirkel” kallas en cirkel som startas av några som bestämmer sig för att lära sig något tillsammans. Ofta känner deltagarna varandra och cirkelledaren är en i gänget. Det kan till exempel handla om musikgrupper som vill utveckla sitt spelande eller en läsecirkel där man diskuterar litteratur. Här är cirkelledaren en i gruppen, men kan ibland ha ansvar för vissa uppgifter som gruppen gemensamt kommer överens om.

 

• Föreningscirkel

Många cirklar genomförs i samarbete med föreningar. Föreningen vill ordna cirklar där deltagarna lär sig saker. Studiefrämjandet kan bistå med praktiskt och pedagogiskt stöd. En del föreningscirklar annonseras ut till allmänheten. Ofta är cirkelledaren själv aktiv i föreningen, med intresse för och kunskap om det som cirkeln handlar om.

 

• Programförd cirkel

Ibland säger man kursverksamhet eller allmänna cirklar om den här verksamheten. Ämnena kan variera. Dessa cirklar annonseras i allmänhet ut på webbplatser eller i kursprogram. Ofta tas deltagaravgifter ut och cirkelledaren får ibland ett arvode. I dessa cirklar har ledaren en mer aktiv roll. Deltagarna har kanske anmält sig till en kurs i spanska eller webbdesign, och förväntar sig att ledaren ska förklara och vägleda deltagarna till ökad kunskap.

 

Även om ledaren har mer kunskap än deltagarna bygger även dessa cirklar på att alla har inflytande i planeringen och tar aktiv del i arbetet.

 

Läs mer om studiecirklar på distans