logo

Om folkbildning

Studiefrämjandet är en del av svensk folkbildning. Folkbildning handlar ytterst om att utveckla och förnya demokratin – genom att höja samhällets utbildningsnivå och att utjämna de utbildningsklyftor som fortfarande finns.

Studiefrämjandet är ett av tio statsbidragsberättigade studieförbund. Alla har olika profil och inriktning, men förenas tillsammans med landets folkhögskolor av att de bedriver folkbildning.

Enligt Studiefrämjandets vision ska vi vara "en frigörande kraft för människors möjligheter". Att frigöra denna kraft handlar om att skapa utrymme för människor att leva ett aktivt liv, lära och utvecklas av egen fri vilja, på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar.

 

Genom folkbildning vill vi också bidra till utveckling och förnyelse av det civila samhället, genom att ge föreningar och nätverk möjlighet att bedriva bildningsverksamhet i form av studiecirklar och kulturarrangemang av olika slag.

 

Folkbildningens pedagogiska metoder har inspirerat många utbildningsanordnare. Här handlar det om effektivt lärande, i så motto att kunskapen inte försvinner när kursen är slut. I Studiefrämjandets folkbildning går teori och praktik ofta hand i hand. Det ger stora möjligheter att direkt använda det man lärt sig i verkligheten. Resultatet blir ofta personlig utveckling och insiktsfullhet. Det är det vi menar med bildning.


Statligt stöd med tydliga syften

Studiefrämjandet formar självständigt sina mål och prioriteringar. Men Studiefrämjandet får, liksom övriga studieförbund, betydande ekonomiskt stöd från staten. Det statliga stödet fördelas av Folkbildningsrådet. 

 

Statens fyra syften med stödet till folkbildningen är:

• att stärka och utveckla demokratin.

• att göra det möjligt för en mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhället.

• att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

• att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

 

Målet med statens stöd är att "folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället"


Läs hela propositionen 2013/14:172 "Allas kunskap - allas bildning" 

Läs vidare

Vad våra deltagare tycker om oss

Vår vision och verksamhetsidé

 

Vår Hållbarhetspolicy

 

Vår kvalitetspolicy