logo

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet är för Studiefrämjandet det som gynnar mångfald, utveckling och varaktighet hos natur, samhälle och människa.

Vår verksamhet ska utvecklas i samklang med samhället och naturen för att främja ett hälsosamt och rikt liv. Hållbarhet ska genomsyra Studiefrämjandets dagliga verksamhet.

Ekologiskt

 • Studiefrämjandet ska genom ett systematiskt miljöarbete, med tydliga mätbara mål och konkreta åtgärder, sträva efter att minska den samlade miljöbelastningen i vår verksamhet.

 

 • Miljöhänsyn vägs in i alla beslut.

 

 • Vi ska i första hand välja godkänt miljömärkta varor, tjänster och anläggningar. Vi anlitar i första hand leverantörer och samarbetspartners som är miljöcertifierade eller på annat sätt ställer höga miljökrav. 

 

 • Medarbetarnas och medlemsorganisationernas engagemang, idéer och kunskap tas tillvara i vår ambition att leva upp till denna policy.

 

Ekonomiskt

 • Studiefrämjandet ska i sin verksamhet vara en engagerad samhällsaktör, som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Studiefrämjandet ska därför identifiera och vara närvarande och aktiva i utsatta geografiska och socioekonomiska områden - allt i från glesbygd till miljonprogram - där folkbildning behövs som mest.
 • Vi verkar för ett hållbart resursutnyttjande genom bl.a. återanvändning med  verksamheter t.ex. så som kläd-, frö, och plantbytardagar .


Socialt
 

 • Studiefrämjandets verksamhet ska stärka deltagarna i att påverka sin livssituation och deltagande i samhällsutvecklingen.
 • Studiefrämjandet är till för alla. Vi verkar för mångfald och mot diskriminering.
 • Vi bidrar till utvecklingen av ett samhälle präglat av principen om alla människors lika värde.
 • Vi välkomnar och respekterar olikheter med hänsyn till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Vi anpassar verksamheten så att olika deltagare och medarbetare kan vara delaktiga på lika villkor utifrån skilda förutsättningar.
 • Vi ser varje individ som unik och undviker generaliseringar – men motarbetar även synliga och dolda normer och maktstrukturer som kan förtrycka och förminska människors möjligheter.
 • Mångfald är en tillgång. I vår verksamhet och på våra arbetsplatser bjuder vi aktivt in, rekryterar och för samman personer med skiftande bakgrund och erfarenheter – så att olikheterna kan samspela.
Webb_logo_Skaraborgshistorier.png

15 historiska filmer i 15 kommuner -Vilken lokal historia vill du se på film?

Skaraborgshistorier är ett tvåårigt filmprojekt där en lokal historia i vår kommun ska filmatiseras. Tillsammans med övriga skaraborgskommuner kommer vårt bidrag bli en del av en större samling med totalt 15 kortfilmer.

 

Nu vill vi ha hjälp av DIG! Vilken lokal historia, sägen eller legend vill du ska vara med i projektet? Tipsa oss genom att fylla i formuläret på www.skaraborgshistorier.se

 

Vill du vara med? I varje kommun kommer ett filmteam sättas ihop med unga kreatörer som är intresserade av att göra film. En viktig del i projektet är nämligen att lyfta fram ungdomar som vill producera film under semiprofessionella förhållanden. Målsättningen att ge ökad kunskap om filmskapande och uppmuntra till att våga utveckla sin egen kreativitet. 

Är du intresserad av att medverka – anmäl dig på hemsidan. 
Bakom Skaraborgshistorier står producenterna John Tornblad och Johan Fågelström som tidigare gjort filmerna Estrid, Falks Grav, Trollhättans Formare och Tjuvjägaren. Projektet ägs av Studiefrämjandet sker i samarbete med samtliga kommuner i Skaraborg, samt med stöd från Allmänna arvsfonden.

 

Vill du följa projektet?Gå med i facebookgruppen Skaraborgshistorier

Skaraborgshistorier