logo

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet är för Studiefrämjandet det som gynnar mångfald, utveckling och varaktighet hos natur, samhälle och människa.

Vår verksamhet ska utvecklas i samklang med samhället och naturen för att främja ett hälsosamt och rikt liv. Hållbarhet ska genomsyra Studiefrämjandets dagliga verksamhet.

Ekologiskt

 • Studiefrämjandet ska genom ett systematiskt miljöarbete, med tydliga mätbara mål och konkreta åtgärder, sträva efter att minska den samlade miljöbelastningen i vår verksamhet.

 

 • Miljöhänsyn vägs in i alla beslut.

 

 • Vi ska i första hand välja godkänt miljömärkta varor, tjänster och anläggningar. Vi anlitar i första hand leverantörer och samarbetspartners som är miljöcertifierade eller på annat sätt ställer höga miljökrav. 

 

 • Medarbetarnas och medlemsorganisationernas engagemang, idéer och kunskap tas tillvara i vår ambition att leva upp till denna policy.

 

Ekonomiskt

 • Studiefrämjandet ska i sin verksamhet vara en engagerad samhällsaktör, som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Studiefrämjandet ska därför identifiera och vara närvarande och aktiva i utsatta geografiska och socioekonomiska områden - allt i från glesbygd till miljonprogram - där folkbildning behövs som mest.
 • Vi verkar för ett hållbart resursutnyttjande genom bl.a. återanvändning med  verksamheter t.ex. så som kläd-, frö, och plantbytardagar .


Socialt
 

 • Studiefrämjandets verksamhet ska stärka deltagarna i att påverka sin livssituation och deltagande i samhällsutvecklingen.
 • Studiefrämjandet är till för alla. Vi verkar för mångfald och mot diskriminering.
 • Vi bidrar till utvecklingen av ett samhälle präglat av principen om alla människors lika värde.
 • Vi välkomnar och respekterar olikheter med hänsyn till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Vi anpassar verksamheten så att olika deltagare och medarbetare kan vara delaktiga på lika villkor utifrån skilda förutsättningar.
 • Vi ser varje individ som unik och undviker generaliseringar – men motarbetar även synliga och dolda normer och maktstrukturer som kan förtrycka och förminska människors möjligheter.
 • Mångfald är en tillgång. I vår verksamhet och på våra arbetsplatser bjuder vi aktivt in, rekryterar och för samman personer med skiftande bakgrund och erfarenheter – så att olikheterna kan samspela.