logo
Foto: J-P Lahall

Hopajola, för naturen i Örebro län

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i Örebro län. Namnet Hopajola är ett gammalt dialektalt uttryck för jorden vi äger och brukar gemensamt, d.v.s. byallmänningen.

 

Hopa står för allihopa och jola för jorden.

Hopajola är en ideell förening som arbetar för naturen i Örebro län. Organisationen bildades 1994 av Örebro läns landsting, länets kommuner samt Naturskyddsföreningens lokala kretsar i Örebro län. I denna unika samverkan för natur är alla dessa samt Regionförbundet i Örebro län medlemmar. Dessutom stöds verksamheten av näringslivet och privata personer som är sponsorer och naturvärnare.

 

Varför Hopajola?

Många arter riskerar att försvinna just på grund av att deras livsmiljöer äventyras av mänskliga aktiviteter. Särskilt värdefulla biotoper som gammelskogar, ängs- och hagmarker samt våtmarker måste skyddas för att inte helt försvinna som naturtyper med förlust av biologisk mångfald som följd.

Fler och fler människor bor i stadsmiljö vilket gör att den dagliga kontakten med naturen blir svårare. Många har förlorat naturkänslan och kunskapen om hur viktig naturen är i vårt vardagsliv och för vår hälsa. Att ge människor möjligheter till betydelsefulla upplevelser i naturen är ett sätt att motverka detta. Det skapar förståelse för naturvärden och därmed viljan att bevara en naturlig natur.

 

Vad gör Hopajola?

Vi arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga miljöer och deras tillhörande biologiska mångfald.

Hopajolas naturskyddsarbete främjar fungerande ekosystem samt allmänhetens tillgång till och förståelse för naturen genom att bidra till reservatsbildning samt små och stora projekt. Pengarna samlas in från medlemsavgifter samt bidrag från företag, organisationer och privata personer.

 

Sedan 1994 har vi delat ut över 15 miljoner kronor till olika naturskydds- och naturvårdsåtgärder i Örebro län. Vi arbetar även för att underlätta allmänhetens tillgång till och förståelse för naturvärden i länet. I detta arbete bedriver vi Örebro läns naturguider.