logo
Vägvisare pilar

Kvalitetspolicy

Studiefrämjandets policydokument anger gemensamma förhållningssätt i olika frågor. Policyn vägleder genom att ange mål eller önskvärt tillstånd.

I en del fall anger policyn mer detaljerade åtgärder eller anvisningar. Policydokumenten ligger till grund för konkreta insatser i avdelningar, distrikt och riksförbund. Policydokumenten följs upp årligen i varje enhet.
  

  • Kvalitet innebär för Studiefrämjandet att bedriva folkbildningsverksamhet som förenar:
    - deltagarnas förväntningar och behov
    - intressenters och kunders intressen och krav
    - våra idéer om människa, samhälle och lärande.

 

  • Grunden för kvalitetsarbetet är systematisk planering, ledning, uppföljning och strävan efter ständiga förbättringar.

 

  • Vi följer de lagar, förordningar och riktlinjer som har relevans för oss som studieförbund.

 

  • Vår strävan efter god kvalitet pågår varje dag. Alla medarbetare har ett eget ansvar och delar ett gemensamt ansvar för att uppnå god kvalitet i verksamheten och på arbetsplatsen.