logo

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet är för Studiefrämjandet det som gynnar mångfald, utveckling och varaktighet hos natur, samhälle och människa.

Vår verksamhet ska utvecklas i samklang med samhället och naturen för att främja ett hälsosamt och rikt liv. Hållbarhet ska genomsyra Studiefrämjandets dagliga verksamhet.

Ekologiskt

 • Studiefrämjandet ska genom ett systematiskt miljöarbete, med tydliga mätbara mål och konkreta åtgärder, sträva efter att minska den samlade miljöbelastningen i vår verksamhet.

 

 • Miljöhänsyn vägs in i alla beslut.

 

 • Vi ska i första hand välja godkänt miljömärkta varor, tjänster och anläggningar. Vi anlitar i första hand leverantörer och samarbetspartners som är miljöcertifierade eller på annat sätt ställer höga miljökrav. 

 

 • Medarbetarnas och medlemsorganisationernas engagemang, idéer och kunskap tas tillvara i vår ambition att leva upp till denna policy.

 

Ekonomiskt

 • Studiefrämjandet ska i sin verksamhet vara en engagerad samhällsaktör, som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Studiefrämjandet ska därför identifiera och vara närvarande och aktiva i utsatta geografiska och socioekonomiska områden - allt i från glesbygd till miljonprogram - där folkbildning behövs som mest.
 • Vi verkar för ett hållbart resursutnyttjande genom bl.a. återanvändning med  verksamheter t.ex. så som kläd-, frö, och plantbytardagar .


Socialt
 

 • Studiefrämjandets verksamhet ska stärka deltagarna i att påverka sin livssituation och deltagande i samhällsutvecklingen.
 • Studiefrämjandet är till för alla. Vi verkar för mångfald och mot diskriminering.
 • Vi bidrar till utvecklingen av ett samhälle präglat av principen om alla människors lika värde.
 • Vi välkomnar och respekterar olikheter med hänsyn till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Vi anpassar verksamheten så att olika deltagare och medarbetare kan vara delaktiga på lika villkor utifrån skilda förutsättningar.
 • Vi ser varje individ som unik och undviker generaliseringar – men motarbetar även synliga och dolda normer och maktstrukturer som kan förtrycka och förminska människors möjligheter.
 • Mångfald är en tillgång. I vår verksamhet och på våra arbetsplatser bjuder vi aktivt in, rekryterar och för samman personer med skiftande bakgrund och erfarenheter – så att olikheterna kan samspela.

Adoptionscentrum logotyp

 

Friluftsfrämjandet logotyp

 

Fältbiologerna logotyp JPG

 

Skog och Ungdom logotyp

 

 

 

logotyp

 

 

Jordens vänner logotyp

 

 

Koloniträdgårdsförbundet

 

Moks logo 2014

 

 

Naturskyddsföreningen

 

Riksförbundet Hem och skola logotypSveriges 4H logotyp

 

 

Svenska Brukshundklubben logotyp

 

SKK-logotyp Svnska Kennelklubben

Svenska Jägareförbundet logotyp

 

 

STF logotyp farg

 

 

Sveriges hundungdom logotyp

 

 

Sveriges Ornitologiska Föreningen logotyp

 

sportfiskarna logotyp

 

 

 sverok logga 2013